Show Menu
Cheatography

polecenia linux Cheat Sheet by

linux     polecenia

Polecenia dla użytko­wników

passwd
Zmiana hasła użytko­­wnika.
id
Sprawd­­zanie numeru identy­­fi­k­a­cy­­jnego.
who lub finger
Informacje o zalogo­­wanych użytko­­wn­i­kach.
logout
Wylogo­­wanie z systemu.
adduser
Dodawanie użytko­­wika.
shutdown
zamykamy Linuxa
newgrp
dodajemy nową grupę
write
wysłanie wiadomości do danego użytko­­wnika

Pliki i katalogi

touch
tworzy nowy plik
cp
kopiuje plik
mv
przesuwa plik
rm
kasuje plik
mkdir
tworzy katalog
rmdir
usuwa pusty katalog
ls
listuje katalog
cd
zmienia katalog

Linux przegl­­adanie i edycja plikow

less
wypisuje plik strona po stronie
vim
uruchamia edytor tekstu
man
wyświe­tlanie pliku

Pomoc

help
wyświetla pomoc która zawiera wszystkie komendy w Linuxie razem z opisem
man [polec­enie]
wyświetla pomoc dla danej komendy, wypisuje wszystkie mozliwe przełą­­czniki

Struktura katalogow

/bin
Zawiera niezbędne porgramy do urucho­­­­­m­ienia systemu.
/dev
zawiera pliki specialne, które reprez­­­­­e­ntują dostępne urządz­­­­­enia.
/etc
Lokalne pliki konfig­­­­­u­r­­a­­­c­­­yjne.
/home
Zawiera podkat­­­­­alogi użytko­­­­­w­n­­ików.
proc
System plków, dostar­­­­­c­z­­ający info o procesach.
/root
Katalog domowy użytko­­­­­wnika root.
/usr
Zawiera pogramy dostepne dla użytko­­­­­w­n­­ików.
/var
Zawiera pliki często zmieni­­­­­ające się.
 

Procesy

jobs
wyświetla listę zatrzy­­manych zadań
kill
zabija podany proces
fg
uruchamia zadanie na pierwszym planie
bg
uruchamia zadanie w tle
ps
wypisuje procesy urucho­­mione w komputerze
top
wyświetla wykonywane procesy razem z ich ID
killall
Zatrzy­­manie wszytskich procesów o podanej nazwie.

Filtry

cat
Najpro­­stszy filtr, nie wprowadza zmian.
head
Wyświetla początkową część pliku.
tail
Wyświetla końcową część pliku.
sort
Sortuje dane.
uniq
Usuwa powtar­­zające się linie.
wc
Zlicza znaki.
tr
Zamienia znaki z pierwszego łańcucha w podane.
cut
Wyświetla fragmenty wierszy wejści­­owych.
grep
Wyszukuje dane w pliku.

GREP

Przełą­czniki:
-c
Liczba odszuk­­­anych wyrażeń.
-i
Ignoruje wielkość liter.
-v
Linie NIE zawier­­­ające podanego wzorca
-n
Numery linii zawier­­­a­j­ących wzorzec
-h
Pomija nazwy plików.
-r
Wyszuk­­­i­wanie rekure­­­n­c­yjne.
-l
Pokazuje nazwy plików zawier­­­ające wzorzec
Wyrażenia regularne:
.
Dowolny znak.
[a,b,c]
Jeden ze znaków (a, b lub c).
[a-z]
Jeden ze znaków z podanego zbioru.
[^0-9]
Dopełn­­­ienie podanego zbioru.
^
Reprez­­­e­ntuje początek linii.
$
Reprez­­­e­ntuje koniec linii.
*
element poprze­­dz­ający może wystąpić zero lub wiele razy
{n}
element poprze­­dz­ający musi wystapić dokładnie n razy
{n,m}
element poprze­­dz­ający musi wystapić n razy lub więcej, ale nie więcej niż m
 

Przeki­ero­wania

>
wyjście z programu do pliku
>-<
doklejenie wyjścia z programu na koniec pliku
<
plikjako standa­­rdowe wejście
<->
podanie na wejście następ­­uj­ących póżniej linii
|
przeki­­er­o­wanie wyjścia jednego programu na wejście drugiego

Polecenia instal­­­a­cyjne

apt-get install
Instaluje aplikacje
apt-get remove
Usuwa zainst­­­a­l­owaną aplikacje
apt-get update
Sprawdza czy są nowe pakiety
apt-get upgrade
Dokonuje aktual­­­i­zacji wszystkich zainst­­­a­l­o­­w­­anych pakietów

Uprawn­ienia

u
użytkownik
g
grupa
o
inni
a
wszyscy
x/ 1
wykonanie
w/ 2
pisanie
r/ 4
czytanie
-
zwykły plik
chmod [u g o a] [+-=] [rwx]
zmienia uprawn­­ienia do pliku [użytk­­ownik, grupa, pozostali, wszyscy] [dodaj­­e,­o­d­ej­­muj­­e,­u­s­tawia] [odczyt zapis wykona­­nie]]
chown [przeł­­ąc­z­niki] nazwa_­­no­w­e­go­­_wł­­aś­c­i­ciela nazwa_­­pl­i­k­u_­­lub­­_k­a­t­alogu
zmienia właści­­ciela
chgrp
zmieniamy jaka grupa jest właści­­cielem pliku

Partyc­jon­owanie

fdisk
Uruchamia program do partyc­­jo­n­o­wania fdisk.
a
Określenie partycji startowej.
d
Usunięcie partycji.
n
Nowa partycja.
w
Zakońc­­zenie z zapisaniem zmian.

Download the polecenia linux Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/agnieszk-a_polecenia-linux.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     More Cheat Sheets by agnieszk_a