Show Menu

Linux Cheat Sheet by

Linux
linux

Filtry

cat
Najpro­stszy filtr , nie wprowa­dzający zmian do przetw­arz­anych danych
head
Wyświetla początkową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­owych otrzym­anych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana.
tail
Wyświetla końcową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­owych otrzym­anych z potoku, gdy nazwa pliku nie jest podana.
sort
Służy do sortowania danych wejści­owych, które domyślnie sortowane są leksyk­ogr­afi­cznie. Sortow­ani­edanych odbywa się liniami.
uniq
Umozliwia usunięcie powtar­zaj­ących się, sąsiad­ujących liniid­anych wejści­owych.
wc
Zlicza znaki, słowa i linie w podanych danych wejści­owych.
tr
Pozwala zamienić łańcuchy tekstowe, które podawane są jako argumenty wejściowe
cut
Pozwala wyświetlić fragmenty wierszy danych wejści­owych.
grep
Przesz­ukuje dane pochodzące ze standa­rdowego wejścia lub pliki wyszcz­egó­lnione na liście plików , wypisując tylko linie zawier­ające szukane wyrażenie.

Prawa dostepu

u
użytkownik
g
grupa
o
inni
a
wszyscy
x
Wykony­wanie
w
Pisanie
r
Czytanie
 

Parametry polecenia grep

-i
by grep nie zwracał uwagi na wielkość liter, musimy użyć parametru -i:
-v
nie zawierają zadanego wzorca, musimy posłużyć się parametrem -v.
-c
pokazuje ile razy występuje dane słowo
-n
Informację o numerach wierszy, w których wystąpił wzorzec,

Procesy

kill
zabija proces
ps
pokazuje nam procesy urucho­mione
-a
wyświetla listę wszystkich procesów
-l
ozwala­wyś­wie­tli­ćdo­dat­kow­ein­for­macjeo każdym­pro­cesie
-x
dołączado listy inform­acjeo procesach niedoł­ącz­onych do terminali
-u
powodu­jed­oda­nie­nazwy użytko­wni­kan­apo­czątku listy
-w
powoduje rozsze­rzenie wyświe­tlanej listy
renice
zmiana­_pr­ior­ytetu
nice -n
urucha­mianie nowych procesów z ustawionym już nowym priory­tetem

Najist­otn­iejsze podkat­alogi katalogu glownego

/bin
katalog zawier­ający programy niezbę­dnedo urucho­mienia systemu
/dev
katalog zawier­ający plikis­pec­jalne, które reprez­entują dostępne urządzenia
/etc
katalog zlokalnymi plikami konfig­ura­cyjnymi systemu
/home
wtymka­talog znajdu­jąsię podkat­alogi domowe użytko­wników systemu
/proc
wirtualny system plików , który dostarcza informacji o bieżących procesach w system­ieijego jądrze
/root
zwyczajowo katalog domowy użytko­wnika root, czyli admini­str­atora systemu
/usr
katalog zawier­ający zestaw oprogr­amo­wania użytkowego dostępnego dla użytko­wników
 

Obsluga plikow

cp
kopiowanie pliku określ­onego przezp­ierwszy argume­ntpod nazwęlub do katalogu określ­onego drugim argumentem
rm
usuwan­iep­lik­ówp­odanych jako argumenty wywołania
mv
zmiana nazwy pliku określ­onego pierwszym argumentem wywołania na nazwę określoną drugim argumentem wywołania. Jeśli drugi argument wywołania jest katalo­giem, to wówczas plik zostanie przeni­esiony do tego katalogu
touch
modyfikuje informacje na temat czasów modyfi­kacji i odczytu pliku, alepoz­wal­ata­kże­nau­two­rze­nie­pliku

podstawo komendy "­kat­alo­gi"

cd
zmiana­kat­alogu
ls
wyświe­tlenie zawartości katalogu
mkdir
tworzenie katalogów
rmdir
usuwan­iek­ata­logów

argumenty wywolania polecenia find

-name
pozycje o podanej nazwie, rozróż­niana jest jednak wielkość liter
-iname
pozycje o podanej nazwie, brak rozróż­niania wielkości liter
-size
pozycje o określonym rozmiarze
-atime
pozycje, na których była wykonywana jakaś operacja podaną liczbę dni temu
-mtime
pozycje, na które były modyfi­kowane podaną liczbę dni temu
-ctime
pozycje, których i-węzełbył modyfi­kowany podaną liczbę dni temu
-type
określenie jakie pozycje mają zostać odnale­zione
-exec
wykonuje dowolne polecenie; polecenie może zostać wykonane na odszuk­anych pozycjach

Download the Linux Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/akrym_linux.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

DaveChild DaveChild, 10:58 12 Dec 13

Lots of Linux cheat sheets all turning up at once - bizarre! Is this a class activity for someone?

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     mod_rewrite Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet