Show Menu

Polecenia Linux Cheat Sheet by

Polecenia
linux     polecenia

Podstawowe polecenia

dir
Wyświetla zawartość danego katalogu
cd
Otwiera podany katalog
mkdir
Tworzenie podanego katalogu
ln
Tworzenie dowiązań
rmdir
Usuwanie podanego katalogu
rm
Usuwanie podanego pliku
touch
Tworzenie nowego pliku
find
Wyszukuje podany plik
chmod
Zmienia uprawn­­ienia do pliku lub katalogu

Pomoc

help
wyświetla pomoc która zawiera wszystkie komendy w Linuxie razem z opisem, co robi dana komenda
man
wyświetla pomoc dla danej komendy

Wyszuk­­iwanie plików i katalogów

whereis
Podaje ścieżkę pliku.
find
Wyszuk­­iwanie plików.

Procesy

chown
Zmiana właści­­ciela pliku lub katalogu
kill KILL
Zabija dany (nr) proces
ps ax
Wyświetla wszystkie procesy
top
Wyświetla wszystkie procesy

Przeki­ero­wania

>
wyjście z programu do pliku
>>
doklejenie wyjścia z programu na koniec pliku
<
plik jako standa­­rdowe wejście
<<
podanie na wejście następ­­uj­ących póżniej linii
l
przeki­­er­o­wanie wyjścia jednego programu na wejście drugiego

Kompresja i archiw­izacja

gzip
kompr­­esuje archiwum .gz*
tar
kompr­­esuje archiwum .gz*
 

Wyłączanie

shutdown
Wyłączanie systemu.
logout
Wylog­­­owanie się.

Uprawn­ienia

g
Grupa
u
Użytkownik
o
Inni
a
Wszyscy
w
Zapis
r
Odczyt
x
Wykonanie

Zarząd­zanie pakietami

apt-get install
Instaluje aplikacje
apt-get remove
Usuwa zainst­­al­owaną aplikacje
apt-get update
Sprawdza czy są nowe pakiety
apt-get upgrade
Dokonuje aktual­­izacji wszystkich zainst­­al­o­w­anych pakietów

Partyc­jon­owanie

fdisk
Uruchamia program do partyc­­jo­n­o­wania fdisk.
a
Określenie partycji startowej.
d
Usunięcie partycji.
n
Nowa partycja.
w
Zakońc­­zenie z zapisaniem zmian.
v
Weryfi­­kacjia popraw­­ności partycji.
z
Dodatkowe komendy.
p
Wydruk tablicy partycji.

Użytko­wnicy i grupy

passwd
Zmieniamy hasło.
adduser
Dodajemy użytko­­­w­nika.
addgroup
Dodajemy nową grupę.
whoaim
Sprawdzamy kim jesteśmy.
finger
Szecze­­gółowe info o użytko­­wn­i­kach.
ruser
Wyświetla użytko­­wników pracuj­­ących w systemie.
su
Zmieniamy się w innego użytko­­wnika.
 

Filtry

cat
Najpro­­stszy filtr , nie wprowa­­dz­ający zmian do przetw­­ar­z­anych danych.
head
Wyświetla początkową część pliku o podanej nazwie
tail
Wyświetla końcową część pliku o podanej nazwie
sort
Służy do sortowania danych wejści­­owych
uniq
Umozli­wia ­usu­n­ię­cie ­pow­t­ar­­zaj­­ących się, sąsiad­­uj­ących linii d­anych wejści­­owych.
wc
Zlicza znaki, słowa i linie w podanych danych wejści­­owych
tr
Pozwala zamienić łańcuchy tekstowe, które podawane są jako argumenty wejściowe.
cut
Pozwala wyświetlić fragmenty wierszy danych wejści­­owych.
grep
Przesz­­ukuje dane pochodzące ze standa­­rd­owego wejścia lub pliki wyszcz­­eg­ó­l­nione na liście plików

Grep

-c
Liczba odszuk­­­anych wyrażeń.
-i
Ignoruje wielkość liter.
-v
Linie NIE zawier­­­ające podanego wzorca.
-n
Numery linii zawier­­­a­j­ących wzorzec.
-h
Pomija nazwy plików.
-r
Wyszuk­­­i­wanie rekure­­­n­c­yjne.
-l
Pokazuje nazwy plików zawier­­­ające wzorzec.

Wyrażenia regularne

.
Dowolny znak.
[a,b,c]
Jeden ze znaków (a, b lub c)
[a-z]
Jeden ze znaków z podanego zbioru.
[^0-9]
Dopełn­­­ienie podanego zbioru.
^
Reprez­­­e­ntuje początek linii.
$
Reprez­­­e­ntuje koniec linii.

Download the Polecenia Linux Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/anka_polecenia-linux.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     More Cheat Sheets by anka

     VIM Cheat Sheet