Show Menu

VIM - tutorial by Artur Oczkowski Cheat Sheet by

Podstawowe zagadnienia dotyczące użytkowania edytora tekstu VIM (VI).Plik stworzony przez Artura Oczkowskiego.
command     editor     vim     line

Poruszanie sie kursorem VIM

k lub [str­załka w górę]
poruszanie się w górę
j lub [str­załka w dół]
poruszanie się w dół
h lub [str­załka w lewo]
poruszanie sie w lewo
l lub [str­załka w prawo]
poruszanie sie w prawo

Edycja tekstu VIM

x
usuwa znak pod kursorem
i
wstawia tekst przed kursorem
A
dodaje tekst na końcu linii

Wstawi­anie, zmiana tekstu VIM

p
wstawia ostatnio usunięty tekst
r­[znak]
zastąpi znak pod kursorem na [znak]
rx
zastąpi znak pod kursorem na x
c[­ruch]
operator change do miejsca określ­onego przez ruch
ce
zmienia tekst do końca wyrazu
cw
zmienia tekst do początku wyrazu
c$
zmienia tekst do końca linii
c[licz­ba]­[ruch] lub [liczb­a]c­[ruch]
np. c2w lub 2cw
c2w lub 2cw
zmienia tekst do końca drugiego wyrazu

Poszuk­iwanie parujacych nawiasow VIM

%
znajduje parujący ), ], } w linii
 
umożliwia poruszanie się po nawiasach

Polecenie open (otworz) VIM

o
otwiera linię poniżej kursora i umożliwia wprowa­dzenie tekstu
O
otwiera linię powyżej kursora i umożliwia wprowa­dzenie tekstu

Ustawianie opcji VIM

:set ic
ignoruje wielkość liter podczas wyszuk­iwania
:set ignorecase
ignoruje wielkość liter podczas wyszuk­iwania
:set noic
usuwa ignoro­wanie wielkości liter podczas wyszuk­iwania
:set noigno­recase
usuwa ignoro­wanie wielkości liter podczas wyszuk­iwania
:set hls
podświetla wyszukane frazy
:set hlsearch
podświetla wyszukane frazy
:set nohls
usuwa podświ­etlenie wyszuk­anych fraz
:set nohlsearch
usuwa podświ­etlenie wyszuk­anych fraz
:set is
pokaże częściowe dopaso­wania
:set incsearch
pokaże częściowe dopaso­wania
:set nois
usunie pokazanie części­owych dopasowań
:set noincs­earch
usunie pokazanie części­owych dopasowań
:/­sz­uka­na_­fra­za­\c
ignoruje wielkość liter dla jednego wyszukania
 

Wychod­zienie z VIM'a VIM

:q!
wyjście bez zapisu
:wq
wyjście i zapis dokonanych zmian
ESC
powrót do trybu Normal
ESC
odwoła niechciane lub częściowo wprowa­dzone polecenia

Usuwanie VIM

[opera­tor­][ruch]
za usuwanie odpowida operator d
dw
usuwa wyraz (kursor musi być na początku wyrazu)
de
usuwa tekst do końca bieżącego wyrazu
d$
usuwa tekst do końca linii
dd
usuwa cały wiersz
[oper­ato­r][­lic­zba­][r­uch] lub [licz­ba]­[op­era­tor­[ruch]
np. d2w lub 2dw
d2w lub 2dw
usunie dwa wyrazy
2dd
usunie dwie linie tekstu

Polozenie kursora oraz status pliku VIM

Ctrl+G
sprawdza położenie w pliku i pokazuje jego status
G
przejście na koniec pliku
gg
przejście na początek pliku
[numer linii]­G
przejście do linii numer [numer linii]
Ctrl+O
przenosi kursor do starszych pozycji
Ctrl+I
przenosi kursor do nowszych pozycji

Polecenie substitute (zmiana) VIM

:s/­w­yra­z­/­n­owy­_wyraz
zmienia pierwsze wystąp­ienie wyraz na nowy wyraz w linii
:s/­w­yra­z­/­n­owy­_wy­raz­/g
zmienia wszystkie wystąp­ienia wyraz na nowy_­wyraz w linii
:#,#­s/­w­yra­z­/­n­owy­_wy­raz­/g
zmienia wszystkie wystąp­ienia wyraz pomiędzy liniami (# i # to numery linii) na nowy_­wyraz
:%s/­­wyr­az­­now­y_w­yra­z­/g
zmienia wszystkie wystąp­ienia wyraz na nowy_­wyraz w całym pliku
:%s/­­wyr­az­­now­y_w­yra­z­/gc
zmienia wszystkie wystąp­ienia wyraz na nowy_­wyraz w całym pliku, pytając za każdym razem o potwie­rdzenie

Polecenie append (dodaj) VIM

a
dodaje tekst za kursorem
R
zmienia więcej niż jeden znak

POMOC VIM

klawisz help
(jeśli taki masz) wyświetli pomoc
klawisz F1
wyświetli pomoc
:help
wyświetli pomoc
Ctrl+W Ctrl+W
przesk­oczenie z jednego okna do drugiego
:q
zamknięcie okna pomocy
:help [argument polecenia]
znajduje pomoc dla podanego argumentu
:help w
znajduje pomoc dla argumentu w

UZUPEL­NIANIE VIM

Ctrl+D
po poleceniu "­:", aby zobaczyć możliwe uzupeł­nienia
Tab
po poleceniu "­:", aby wybrać możliwe uzupeł­nienie
 

Cofanie zmian VIM

u
cofa ostatnią zmianę
U
cofa zmiany w linii
Ctrl+R
cofa cofnięcie

Lista ruchow VIM

w
do początku następnego wyrazu, WYŁĄCZAJĄC pierwszy znak
e
do końca bieżącego wyrazu WŁĄCZAJĄC ostatni znak
$
do końca linii, WŁĄCZAJĄC ostatni znak
0 (zero)
przeniesie kursor na początek linii
[liczba] [ruch]
np. 2w
2w
przeniesie kursor o 2 wyrazy do przodu
3e
przeniesie kursor do końca 3 wyrazu

Polecenie szukaj VIM

/­[sz­ukana fraza]
rozpoczyna wyszuk­iwanie w przód pliku
?­[sz­ukana fraza]
rozpoczyna wyszuk­iwanie w tył pliku
n
następny wynik wyszuk­iwania
N
poprzedni wynik wyszuk­iwania

Polecenia zewnetrzne i tryb wizualny VIM

:!­[po­lec­enie]
wykonuje polecenie zewnętrzne
:!ls
pokaże listę plików w katalogu nie wychodząc z VIM'a
:w nazwa­_pliku
zapamięta cały plik pod nazwą nazwa­_pliku w obecnym katalogu
:!rm nazwa­_pliku
usuwa plik [nazwa­_pliku]
v
przenosi w tryb wizualny (umożliwia zaznac­zanie tekstu)
v ruch :w nazwa­_pliku
zapisuje wizualne wybrane linie do nazwa­_pliku
:r nazwa­_pliku
wczytuje zawartość pliku do VIM'a
:r ![po­lec­enie]
wczytuje wyjście zewnęt­rznego polecenia do pliku
:r !ls
wczyta wynik polecenia ls do pliku

Kopiowanie i wklejanie tekstu VIM

y
kopiuje zaznaczony tekst
yw
kopiuje jeden wyraz (włącznie ze spacją, jeżeli po nim występuje)
ye
kopiuje wyraz (bez spacji po nim)
y$
kopiuje tekst do końca linii
y0
kopiuje tekst do początku linii
p
wstawia skopiowany tekst

Wlaczenie mozliwosci VIM'a VIM

WŁĄCZENIE EDYTORA TEKSTU
vi lub vim
włączy edytor tekstu VIM
EDYCJA PLIKU
:edit ~/.vimrc
dla UNIKSA
:edit $VIM/_­vimrc
dla MS-DOS
WCZYTANIE PRZYKŁ­ADOWEGO PLIKU "­vim­rc"
:read $VIMRU­NTI­ME/­vim­rc_­exa­mpl­e.vim
ZAPIS
:w
ZOSTANIE WŁĄCZONE PODŚWI­ETLENIE SKŁADNI
------­---­---­---­---­---­---­---­---­-------
:help vimrc-­intro
aby uzyskać więcej informacji

Download the VIM - tutorial by Artur Oczkowski Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/artxt123_vim-tutorial-by-artur-oczkowski.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Comprehensive VIM Cheat Sheet Cheat Sheet
     Vim-py-fr Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by Artxt123

     Archiwizacja Linux Cheat Sheet