Show Menu

VIM - tutorial by Artur Oczkowski Cheat Sheet by

Podstawowe zagadnienia dotyczące użytkowania edytora tekstu VIM (VI).Plik stworzony przez Artura Oczkowskiego.
command     editor     vim     line

Poruszanie sie kursorem VIM

k lub [str­załka w górę]
poruszanie się w górę
j lub [str­załka w dół]
poruszanie się w dół
h lub [str­załka w lewo]
poruszanie sie w lewo
l lub [str­załka w prawo]
poruszanie sie w prawo

Edycja tekstu VIM

x
usuwa znak pod kursorem
i
wstawia tekst przed kursorem
A
dodaje tekst na końcu linii

Wstawi­anie, zmiana tekstu VIM

p
wstawia ostatnio usunięty tekst
r­[znak]
zastąpi znak pod kursorem na [znak]
rx
zastąpi znak pod kursorem na x
c[­ruch]
operator change do miejsca określ­onego przez ruch
ce
zmienia tekst do końca wyrazu
cw
zmienia tekst do początku wyrazu
c$
zmienia tekst do końca linii
c[licz­ba]­[ruch] lub [liczb­a]c­[ruch]
np. c2w lub 2cw
c2w lub 2cw
zmienia tekst do końca drugiego wyrazu

Poszuk­iwanie parujacych nawiasow VIM

%
znajduje parujący ), ], } w linii
 
umożliwia poruszanie się po nawiasach

Polecenie open (otworz) VIM

o
otwiera linię poniżej kursora i umożliwia wprowa­dzenie tekstu
O
otwiera linię powyżej kursora i umożliwia wprowa­dzenie tekstu

Ustawianie opcji VIM

:set ic
ignoruje wielkość liter podczas wyszuk­iwania
:set ignorecase
ignoruje wielkość liter podczas wyszuk­iwania
:set noic
usuwa ignoro­wanie wielkości liter podczas wyszuk­iwania
:set noigno­recase
usuwa ignoro­wanie wielkości liter podczas wyszuk­iwania
:set hls
podświetla wyszukane frazy
:set hlsearch
podświetla wyszukane frazy
:set nohls
usuwa podświ­etlenie wyszuk­anych fraz
:set nohlsearch
usuwa podświ­etlenie wyszuk­anych fraz
:set is
pokaże częściowe dopaso­wania
:set incsearch
pokaże częściowe dopaso­wania
:set nois
usunie pokazanie części­owych dopasowań
:set noincs­earch
usunie pokazanie części­owych dopasowań
:/­sz­uka­na_­fra­za­\c
ignoruje wielkość liter dla jednego wyszukania
 

Wychod­zienie z VIM'a VIM

:q!
wyjście bez zapisu
:wq
wyjście i zapis dokonanych zmian
ESC
powrót do trybu Normal
ESC
odwoła niechciane lub częściowo wprowa­dzone polecenia

Usuwanie VIM

[opera­tor­][ruch]
za usuwanie odpowida operator d
dw
usuwa wyraz (kursor musi być na początku wyrazu)
de
usuwa tekst do końca bieżącego wyrazu
d$
usuwa tekst do końca linii
dd
usuwa cały wiersz
[oper­ato­r][­lic­zba­][r­uch] lub [licz­ba]­[op­era­tor­[ruch]
np. d2w lub 2dw
d2w lub 2dw
usunie dwa wyrazy
2dd
usunie dwie linie tekstu

Polozenie kursora oraz status pliku VIM

Ctrl+G
sprawdza położenie w pliku i pokazuje jego status
G
przejście na koniec pliku
gg
przejście na początek pliku
[numer linii]­G
przejście do linii numer [numer linii]
Ctrl+O
przenosi kursor do starszych pozycji
Ctrl+I
przenosi kursor do nowszych pozycji

Polecenie substitute (zmiana) VIM

:s/­w­yra­z­/­n­owy­_wyraz
zmienia pierwsze wystąp­ienie wyraz na nowy wyraz w linii
:s/­w­yra­z­/­n­owy­_wy­raz­/g
zmienia wszystkie wystąp­ienia wyraz na nowy_­wyraz w linii
:#,#­s/­w­yra­z­/­n­owy­_wy­raz­/g
zmienia wszystkie wystąp­ienia wyraz pomiędzy liniami (# i # to numery linii) na nowy_­wyraz
:%s/­­wyr­az­­now­y_w­yra­z­/g
zmienia wszystkie wystąp­ienia wyraz na nowy_­wyraz w całym pliku
:%s/­­wyr­az­­now­y_w­yra­z­/gc
zmienia wszystkie wystąp­ienia wyraz na nowy_­wyraz w całym pliku, pytając za każdym razem o potwie­rdzenie

Polecenie append (dodaj) VIM

a
dodaje tekst za kursorem
R
zmienia więcej niż jeden znak

POMOC VIM

klawisz help
(jeśli taki masz) wyświetli pomoc
klawisz F1
wyświetli pomoc
:help
wyświetli pomoc
Ctrl+W Ctrl+W
przesk­oczenie z jednego okna do drugiego
:q
zamknięcie okna pomocy
:help [argument polecenia]
znajduje pomoc dla podanego argumentu
:help w
znajduje pomoc dla argumentu w

UZUPEL­NIANIE VIM

Ctrl+D
po poleceniu "­:", aby zobaczyć możliwe uzupeł­nienia
Tab
po poleceniu "­:", aby wybrać możliwe uzupeł­nienie
 

Cofanie zmian VIM

u
cofa ostatnią zmianę
U
cofa zmiany w linii
Ctrl+R
cofa cofnięcie

Lista ruchow VIM

w
do początku następnego wyrazu, WYŁĄCZAJĄC pierwszy znak
e
do końca bieżącego wyrazu WŁĄCZAJĄC ostatni znak
$
do końca linii, WŁĄCZAJĄC ostatni znak
0 (zero)
przeniesie kursor na początek linii
[liczba] [ruch]
np. 2w
2w
przeniesie kursor o 2 wyrazy do przodu
3e
przeniesie kursor do końca 3 wyrazu

Polecenie szukaj VIM

/­[sz­ukana fraza]
rozpoczyna wyszuk­iwanie w przód pliku
?­[sz­ukana fraza]
rozpoczyna wyszuk­iwanie w tył pliku
n
następny wynik wyszuk­iwania
N
poprzedni wynik wyszuk­iwania

Polecenia zewnetrzne i tryb wizualny VIM

:!­[po­lec­enie]
wykonuje polecenie zewnętrzne
:!ls
pokaże listę plików w katalogu nie wychodząc z VIM'a
:w nazwa­_pliku
zapamięta cały plik pod nazwą nazwa­_pliku w obecnym katalogu
:!rm nazwa­_pliku
usuwa plik [nazwa­_pliku]
v
przenosi w tryb wizualny (umożliwia zaznac­zanie tekstu)
v ruch :w nazwa­_pliku
zapisuje wizualne wybrane linie do nazwa­_pliku
:r nazwa­_pliku
wczytuje zawartość pliku do VIM'a
:r ![po­lec­enie]
wczytuje wyjście zewnęt­rznego polecenia do pliku
:r !ls
wczyta wynik polecenia ls do pliku

Kopiowanie i wklejanie tekstu VIM

y
kopiuje zaznaczony tekst
yw
kopiuje jeden wyraz (włącznie ze spacją, jeżeli po nim występuje)
ye
kopiuje wyraz (bez spacji po nim)
y$
kopiuje tekst do końca linii
y0
kopiuje tekst do początku linii
p
wstawia skopiowany tekst

Wlaczenie mozliwosci VIM'a VIM

WŁĄCZENIE EDYTORA TEKSTU
vi lub vim
włączy edytor tekstu VIM
EDYCJA PLIKU
:edit ~/.vimrc
dla UNIKSA
:edit $VIM/_­vimrc
dla MS-DOS
WCZYTANIE PRZYKŁ­ADOWEGO PLIKU "­vim­rc"
:read $VIMRU­NTI­ME/­vim­rc_­exa­mpl­e.vim
ZAPIS
:w
ZOSTANIE WŁĄCZONE PODŚWI­ETLENIE SKŁADNI
------­---­---­---­---­---­---­---­---­-------
:help vimrc-­intro
aby uzyskać więcej informacji

Download the VIM - tutorial by Artur Oczkowski Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/artxt123_vim-tutorial-by-artur-oczkowski.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

Like this cheat sheet? Check out our sponsors!

Readable.io is a collection of tools to make your writing better. More readable content means higher conversion rates and better reader engagement. Measure website and document readability, measure keyword density and more!

Click Here To Get Started!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Comprehensive VIM Cheat Sheet Cheat Sheet
     Vim-py-fr Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by Artxt123

     Archiwizacja Linux Cheat Sheet