Show Menu

VIM Tutorial Cheat Sheet by

-vim     -tutorial

Tryby pracy VIM

Tryby
  
Opis
Normalny
  
W tym trybie vi pracuje zaraz po urucho­mieniu. Wydawane tutaj różne skróty klawia­turowe pozwalają przejść do innego trybu, kasować tekst, kopiować tekst lub go przenosić. Aby wrócić do trybu poleceń naciskamy klawisz [Esc]
Wprowa­dzania
  
Aby przejść do tego trybu naciskamy klawisz [i] od tej pory możesz pisać tekst tak jak w każdym innym edytorze. Aby zakończyć edycję musisz nacisnąć klawisz [Esc].
Wizualny
  
Do nawigacji i manipu­lacji wyborów teksto­wych, tryb ten pozwala na wykony­wanie większości normalnych poleceń i kilka dodatk­owych poleceń, na zaznac­zonym tekście.
Wiersza poleceń
  
Do wprowa­dzania poleceń, podobnie jak w trybie normalnym.
Ex
  
Podobny do trybu wiersza poleceń, ale zoptym­ali­zowany do przetw­arzania wsadowego. Włączamy go wciskając "­:" w trybie normalnym.
Zamiany
  
Służy do zamien­iania tekstu za kursorem, wchodzimy do niego wciskając "­R"
 

Tryb normalny- komendy i skróty

Skró­t/k­ome­ndy
Opis
h
Przesu­nięcie w lewo
l
Przesu­nięcie w prawo
k
Przesu­nięcie w górę
j
Przesu­nięcie w dół
i
Przejście w tryb wprowa­dzania
I
Przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
a
Tryb wprowa­dzania o 1 znak w prawo
A
Tryb wprowa­dzania na końcu lini
x
Usuwa niechciany znak
dw
Usuwa niechciany wyraz
o
Wstawianie tekstu w nowej, następnej lini
O
Wstawianie tekstu w nowej, poprze­dniej lini
w
Przejście do następnego wyrazu wyłączając pierwszy znak
e
Przejście do bieżącego wyrazy wyłączając ostatni znak
0
Przeni­esienie do początku linii
$
Przejście do końca linii wyłączając ostatni znak
R
Tryb zamiany tekstu
r
Tryb zamiany tylko dla 1 znaku
G
Przejście do ostatniej linii w pliku
u
Cofa poprzednie polecenie
U
Cofa wszystkie zmieny w danej linii
gg
Przejście do pierwszej linii w pliku
dd
Usuwa cała linie
gh
Zaznacza wybrany tekst oraz zastąpia go tekstem wisanym przez nas
ce
Usuwa wyraz i przechodzi do trybu wprowa­dzania
c$
Usuwa cała linie i wchodzi do tryby wprowa­dzania
Ctrl+g
Pokazuje obecny wiersz w którym się znajdujemy
Ctrl+u
Przesu­nięcie ekranu o połowę jego wysokości w górę
Ctrl+d
Przesu­nięcie ekranu o połowę jego wysokości w dół
Ctrl+f
Przesu­nięcie ekranu o całą jego wysokość w dół
Ctrl+b
Przesu­nięcie ekranu o całą jego wysokość w górę
Ctrl+r
Ponowne wykonanie wycofanej akcji
:
Przejście w tryb wiersza poleceń
nmap <KL­AWI­SZ> <PO­LEC­ENI­E>
Mapowanie pod danym klawiszem dowolnego polecenia edytora Vim
gu{ruch}
Zmiana liter na małe od kursora w kierunku klawisza ruchu
gU{ruch}
Zmiana liter na duże od kursora w kierunku klawisza ruchu
g~{ruch}
Zmiana wielkości liter małe na duże, duże na małe w kierunku klawisza ruchu
 

Tryb wizualny- komendy i skróty

Skró­t/k­ome­ndy
Opis
y
Kopiowanie do schowka edytora
d
Usunięcie zaznac­zonego tekstu oraz kopiowanie do schowka danego znaku
p
Wklejenie skopio­waniego wyrazu za kursor
P
Wklejenie skopio­wanego wyrazu przed kursor
<
Po zaznac­zeniu pełnych linii zmniejsza wcięcie bloku
>
po zaznac­zeniu pełnych linii zwiększa wcięcie bloku
I
Po zaznac­zeniu pionowym przechodzi w tryb wprowa­dzania gdzie mozna wpisac tekst
x
Po zaznac­zeniu pionowym usuwa zaznaczony fragment tekstu
vmap <KL­AWI­SZ> <PO­LEC­ENI­E>
Mapowanie pod danym klawiszem dowolnego polecenia edytora Vim
~
Zmiana wszystkich dużych liter na małe i małych na duże w zaznac­zonym bloku tekstu
u
Zmiana wszystkich dużych liter na małe w zaznac­zonym bloku tekstu
U
Zmiana wszystkich małych liter na duże w zaznac­zonym bloku tekstu

Tryb wiersza poleceń komendy i skróty

Skró­t/k­ome­ndy
Opis
:54
Przejscie do linii 54
q
Wyjście z edycji pliku
w
Zapisanie pliku
wq
Zapisanie pliku oraz wyjście z edycji
e
Ponowne otwarcie bieżącego pliku
q!
Wyjście z edycji pliku
!<K­OME­NDA>
Urucho­mienie dowolnej komendy powłoki systemu
map <KL­AWI­SZ> <PO­LEC­ENI­E>
Mapowanie pod danym klawiszem dowolnego polecenia edytora Vim
 

Tryb wprowa­dzania- komendy i skróty

Skró­t/k­ome­ndy
Opis
Esc
wyjście z trybu insert lub replace do normal
Ctrl+v u XXXX
Wprowa­dzenie znaku o podanym szesna­stkowo kodzie XXXX to cztery „cyfry” z zakresu od 0 do f oznacz­ające szesna­stkowo kod Unicode danego znaku
Ctrl+n
Dopełn­ienie słowa do innego, występ­ującego już w pliku; szukanie w przód
Ctrl+p
Dopełn­ienie słowa do innego, występ­ującego już w pliku; szukanie w tył

Inne komendy vim

Skró­t/k­ome­ndy
Opis
!dir
Pokazuje spis plików w katalogu
!rm NAZWA_­PLIKU
Usuwa plik NAZWA_­PLIKU
:w NAZWA_­PLIKU
Zapisuje obecny plik Vima na dysk z nazwą NAZWA_­PLIKU
:r NAZWA_­PLIKU
Wczytuje z dysku plik NAZWA_­PLIKU i wstawia go do bieżącego pliku poniżej kursora
:r !dir
wczytuje wyjście polecenia dir i umieszcza je poniżej kursora
:help
Otwiera okno pomocy
:help cmd
Uzyskanie pomocy o cmd
CTRL-W CTRL-W
Przesk­akuje do innego okna
:q
Zamyka okno pomocy
:s/sta­ry/nowy
Zmienia pierwszy stary na nowy w linii
:s/sta­ry/­nowy/g
Zmienia wszystkie stary na nowy w linii
:#,#s/­sta­ry/­nowy/g
Zmienia frazy pomiędzy dwoma liniami
:%s/st­ary­/nowy/g
Zmienia wszystkie wystąp­ienia w pliku
:%s/st­ary­/no­wy/gc
Vim prosi Cię o potwie­rdzenie

Tryb ex komendy i skróty

Skró­t/k­ome­ndy
Opis
visual
Przejście do trybu normalnego
ab
Tworzenie aliasów
a
Wstawianie nowej linii
co /t
Kopiowanie linii
d
Usunięcie linii
j
Łączenie linii
nu
Wyświetla linie z numeracją wierszy
u
Anulowanie ostatniej modyfi­kacji pliku
!<K­OME­NDA>
Wykonanie komendy
let g:html­_us­e_c­ss=­"­1"
Korzys­tanie ze styli CSS dla plików HTML

Download the VIM Tutorial Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/bigosau_vim-tutorial.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Unix-vim Cheat Sheet