Show Menu

VIM Tutorial Cheat Sheet by

-vim     -tutorial

Tryby pracy VIM

Tryby
  
Opis
Normalny
  
W tym trybie vi pracuje zaraz po urucho­mieniu. Wydawane tutaj różne skróty klawia­turowe pozwalają przejść do innego trybu, kasować tekst, kopiować tekst lub go przenosić. Aby wrócić do trybu poleceń naciskamy klawisz [Esc]
Wprowa­dzania
  
Aby przejść do tego trybu naciskamy klawisz [i] od tej pory możesz pisać tekst tak jak w każdym innym edytorze. Aby zakończyć edycję musisz nacisnąć klawisz [Esc].
Wizualny
  
Do nawigacji i manipu­lacji wyborów teksto­wych, tryb ten pozwala na wykony­wanie większości normalnych poleceń i kilka dodatk­owych poleceń, na zaznac­zonym tekście.
Wiersza poleceń
  
Do wprowa­dzania poleceń, podobnie jak w trybie normalnym.
Ex
  
Podobny do trybu wiersza poleceń, ale zoptym­ali­zowany do przetw­arzania wsadowego. Włączamy go wciskając "­:" w trybie normalnym.
Zamiany
  
Służy do zamien­iania tekstu za kursorem, wchodzimy do niego wciskając "­R"
 

Tryb normalny- komendy i skróty

Skró­t/k­ome­ndy
Opis
h
Przesu­nięcie w lewo
l
Przesu­nięcie w prawo
k
Przesu­nięcie w górę
j
Przesu­nięcie w dół
i
Przejście w tryb wprowa­dzania
I
Przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
a
Tryb wprowa­dzania o 1 znak w prawo
A
Tryb wprowa­dzania na końcu lini
x
Usuwa niechciany znak
dw
Usuwa niechciany wyraz
o
Wstawianie tekstu w nowej, następnej lini
O
Wstawianie tekstu w nowej, poprze­dniej lini
w
Przejście do następnego wyrazu wyłączając pierwszy znak
e
Przejście do bieżącego wyrazy wyłączając ostatni znak
0
Przeni­esienie do początku linii
$
Przejście do końca linii wyłączając ostatni znak
R
Tryb zamiany tekstu
r
Tryb zamiany tylko dla 1 znaku
G
Przejście do ostatniej linii w pliku
u
Cofa poprzednie polecenie
U
Cofa wszystkie zmieny w danej linii
gg
Przejście do pierwszej linii w pliku
dd
Usuwa cała linie
gh
Zaznacza wybrany tekst oraz zastąpia go tekstem wisanym przez nas
ce
Usuwa wyraz i przechodzi do trybu wprowa­dzania
c$
Usuwa cała linie i wchodzi do tryby wprowa­dzania
Ctrl+g
Pokazuje obecny wiersz w którym się znajdujemy
Ctrl+u
Przesu­nięcie ekranu o połowę jego wysokości w górę
Ctrl+d
Przesu­nięcie ekranu o połowę jego wysokości w dół
Ctrl+f
Przesu­nięcie ekranu o całą jego wysokość w dół
Ctrl+b
Przesu­nięcie ekranu o całą jego wysokość w górę
Ctrl+r
Ponowne wykonanie wycofanej akcji
:
Przejście w tryb wiersza poleceń
nmap <KL­AWI­SZ> <PO­LEC­ENI­E>
Mapowanie pod danym klawiszem dowolnego polecenia edytora Vim
gu{ruch}
Zmiana liter na małe od kursora w kierunku klawisza ruchu
gU{ruch}
Zmiana liter na duże od kursora w kierunku klawisza ruchu
g~{ruch}
Zmiana wielkości liter małe na duże, duże na małe w kierunku klawisza ruchu
 

Tryb wizualny- komendy i skróty

Skró­t/k­ome­ndy
Opis
y
Kopiowanie do schowka edytora
d
Usunięcie zaznac­zonego tekstu oraz kopiowanie do schowka danego znaku
p
Wklejenie skopio­waniego wyrazu za kursor
P
Wklejenie skopio­wanego wyrazu przed kursor
<
Po zaznac­zeniu pełnych linii zmniejsza wcięcie bloku
>
po zaznac­zeniu pełnych linii zwiększa wcięcie bloku
I
Po zaznac­zeniu pionowym przechodzi w tryb wprowa­dzania gdzie mozna wpisac tekst
x
Po zaznac­zeniu pionowym usuwa zaznaczony fragment tekstu
vmap <KL­AWI­SZ> <PO­LEC­ENI­E>
Mapowanie pod danym klawiszem dowolnego polecenia edytora Vim
~
Zmiana wszystkich dużych liter na małe i małych na duże w zaznac­zonym bloku tekstu
u
Zmiana wszystkich dużych liter na małe w zaznac­zonym bloku tekstu
U
Zmiana wszystkich małych liter na duże w zaznac­zonym bloku tekstu

Tryb wiersza poleceń komendy i skróty

Skró­t/k­ome­ndy
Opis
:54
Przejscie do linii 54
q
Wyjście z edycji pliku
w
Zapisanie pliku
wq
Zapisanie pliku oraz wyjście z edycji
e
Ponowne otwarcie bieżącego pliku
q!
Wyjście z edycji pliku
!<K­OME­NDA>
Urucho­mienie dowolnej komendy powłoki systemu
map <KL­AWI­SZ> <PO­LEC­ENI­E>
Mapowanie pod danym klawiszem dowolnego polecenia edytora Vim
 

Tryb wprowa­dzania- komendy i skróty

Skró­t/k­ome­ndy
Opis
Esc
wyjście z trybu insert lub replace do normal
Ctrl+v u XXXX
Wprowa­dzenie znaku o podanym szesna­stkowo kodzie XXXX to cztery „cyfry” z zakresu od 0 do f oznacz­ające szesna­stkowo kod Unicode danego znaku
Ctrl+n
Dopełn­ienie słowa do innego, występ­ującego już w pliku; szukanie w przód
Ctrl+p
Dopełn­ienie słowa do innego, występ­ującego już w pliku; szukanie w tył

Inne komendy vim

Skró­t/k­ome­ndy
Opis
!dir
Pokazuje spis plików w katalogu
!rm NAZWA_­PLIKU
Usuwa plik NAZWA_­PLIKU
:w NAZWA_­PLIKU
Zapisuje obecny plik Vima na dysk z nazwą NAZWA_­PLIKU
:r NAZWA_­PLIKU
Wczytuje z dysku plik NAZWA_­PLIKU i wstawia go do bieżącego pliku poniżej kursora
:r !dir
wczytuje wyjście polecenia dir i umieszcza je poniżej kursora
:help
Otwiera okno pomocy
:help cmd
Uzyskanie pomocy o cmd
CTRL-W CTRL-W
Przesk­akuje do innego okna
:q
Zamyka okno pomocy
:s/sta­ry/nowy
Zmienia pierwszy stary na nowy w linii
:s/sta­ry/­nowy/g
Zmienia wszystkie stary na nowy w linii
:#,#s/­sta­ry/­nowy/g
Zmienia frazy pomiędzy dwoma liniami
:%s/st­ary­/nowy/g
Zmienia wszystkie wystąp­ienia w pliku
:%s/st­ary­/no­wy/gc
Vim prosi Cię o potwie­rdzenie

Tryb ex komendy i skróty

Skró­t/k­ome­ndy
Opis
visual
Przejście do trybu normalnego
ab
Tworzenie aliasów
a
Wstawianie nowej linii
co /t
Kopiowanie linii
d
Usunięcie linii
j
Łączenie linii
nu
Wyświetla linie z numeracją wierszy
u
Anulowanie ostatniej modyfi­kacji pliku
!<K­OME­NDA>
Wykonanie komendy
let g:html­_us­e_c­ss=­"­1"
Korzys­tanie ze styli CSS dla plików HTML

Download the VIM Tutorial Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/bigosau_vim-tutorial.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

Like this cheat sheet? Check out our sponsors!

Readable.io is a collection of tools to make your writing better. More readable content means higher conversion rates and better reader engagement. Measure website and document readability, measure keyword density and more!

Click Here To Get Started!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Unix-vim Cheat Sheet