Show Menu

Grundläggande albanska Cheat Sheet by

UU albanska
tag

1k verb

j
n
n
jmë
ni
jnë

2K

ø
ø
ø
im
ni
in

3K

Ø
Ø
Ø
ni
 

1 imperfekt

ja
je
te/nte/ste
nim
nit
nin

1K aorist v/t/r

a
e
i/u
më/ëm/m
ë/ët/t
në/ën/n
 

Ackusativ

Mask
Bestämd + n = libri + n
Fem
Obestämd + n = vájzë + n

Obestämd - adj
Mótra blen një televizór ri
Obestämd - adj - pl
Mótra blen dy televi­zór­ë ri
Bestämd - adj
Mótra blen televi­zórin i ri

Genitiv

Mask obestämd
i/e + bestämd = i mali
Mask bestämd
i/e + bestämd + t = i malit

Fem obestämd
i/e + obestämd (-ë) + e = i motre
Fem bestämd.
i/e + obestämd (-ë) + (ës/es/së = i motrës
I/e baseras första subs
 

Possesiva pronomer - ack

Unë
im/ime
tim/time
Ti
yt/jote
tënd/tënde
Ai/Ajo
tij/saj
tij/saj
Ne
ynë/jonë
tone
Ju
juaj
tuaj
Ata/Ato
i/e tyrja
e tyre

Download the Grundläggande albanska Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/dale_grundlaggande-albanska.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

Like this cheat sheet? Check out our sponsors!

Readable.io is a collection of tools to make your writing better. More readable content means higher conversion rates and better reader engagement. Measure website and document readability, measure keyword density and more!

Click Here To Get Started!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Psychology Cheat Sheet