Show Menu

LINUX Cheat Sheet by

system     linux     polecenia     komendy     podstawowe     dzialania     uzytkownicy     pliki     foldery

Polecenia zwiazane z plikami i folderami

ls
pokazuje zawartosc katalogu
pwd
pokazuje nam katalog w którym sie znajdu­jemy
cd
zmieniamy katalog
rmdir
usuwamy katalog
mkdir
nowy katalog
cat
edyto­wanie tekstu
rm
usuwamy plik(i)
cp
kopiujemy plik
chmod
zmieniamy parametr pliku
chown
zmieniamy właści­ciela pliku
chgrp
zmieniamy jaka grupa jest wlasci­cielem pliku

Polecenia zwiazane z uzytko­wnikami

shut­down
Wyłąc­zenie systemu
logout
Wylog­owanie się
passwd
Zmieniamy hasło
addu­ser
Dodajemy użytko­wnika
newgrp
Dodajemy nową grupę
whoami
spraw­dzamy kim jesteśmy
finger
szcze­gółowe info o użytko­wni­kach
ruser
wyswietla uzytko­wnikow pracuj­acych w systemie

Polecenia zwiazane z procesami

ps
pokazuje aktualne procesy
kill
usuwamy procesy
 

Filtry w Linuxie

cat
Najpr­o­stszy filtr. Nie wprowadza zmian. Przełą­­cz­niki: s - z paru pustych lini robi jedną; n numeruje wszystkie linie; b - numeruje niepuste linie; A pokazuje znaki specia­lne.
head
Wyświetla poczatkową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­­owych otrzym­­anych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana. standa­­rdowo wyświe­­tlane jest 10 pierwszych linii. Przełą­­cz­niki: c - pozwala określić liczbę wyświe­­tl­anych znaków; n - pozwala wyświetlić liczbę wyświe­­tl­anych linii.
tail
Wyświetla końcową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­­owych otrzym­­anych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana. standa­­rdowo wyświe­­tlane jest 10 ostatnich linii. Przełą­­cz­niki: c - pozwala określić liczbę wyświe­­tl­anych znaków; n - pozwala wyświetlić liczbę wyświe­­tl­anych linii.
sort
Służy do sortowania danych wejści­­owych, które domyslnie sortowanie są leksyk­­og­r­a­fi­­czne. Sortowanie danych odbywa sie liniami. Przełą­­cz­niki: n - pozwala sortować numery­­cznie; b - ignoruje przy sortowaniu pacje znajdu­­j.ące się na początku linii; t - pozwala zmienić domyślny separator kolumn, którym są znaki tabulacji lub spacji; f - pozwala ignorować przy sortowaniu wielkości liter; r - obraca kolejność sortow­­ania; o - zapisuje rezultat sorotwania do pliku o podanej nazwie.
uniq
Umozliwia usunięcie powtar­­za­j­ących sie, sąsiad­­uj­ących linii danych wejści­­owych. Przełą­­cz­niki: d - wyświetla z danych wejści­­owych tylko linie unikalne; u - wyświetla z danych wejści­­owych tylko linie unikalne; c- zlicza liczbę powtór­zeń.
wc
Zlicza znaki, słowa i linie w podanych danych wejści­­owych. Standa­­rdowo sa wyświe­­tlane 3 wartości. Przełą­­cz­niki: l - zlicza linie; w - zlicza wyrazy; c - zalicza znaki.
grep
Przes­z­ukuje dane pochodzące ze standa­­rd­owego wejscia lub pliki wyszcz­­eg­ó­l­nione na liście plików. Przełą­­cz­niki: v - wyszukuje linie nie zawier­­ające szukanego wzorca.; c - podaje liczbę odszuk­­anych wyrażeń; i ignoruje wielkość liter; n wyświetla nr linii.; h - pomija nazwy plików i wyświtla linie ze wzorcem; r - pozwala na przesz­­uk­i­wanie rekura­­jące; l- pokazuje nazwy plików zawier­­aj­ących określony wzorzec; L - pokazuje nazyw plików nie zawier­­ajcych określ­­onego wzorca.
 

Polecenia zwiazane z kompresja i archiw­izacja

gzip
kompr­esuje nam archiwum .gz*
tar
kompr­esuje nam archiwum .gz*

Polecenia zwiazane z pomoca

help
wyswietla wszystkie polecenia w Linuxie
man
pokazuje nam pomoc do programu

Siec

ethtool eth0
Pokazuje status urządzenia sieciowego eth0
iwconfig eth1
Pokazuje status urządzenia bezprz­ewo­dowego eth1
iwlist scan
Pokazuje dostępne sieci bezprz­ewo­dowe
ip link show
Pokazuje urządzenia sieciowe
ip addr show
Pokazuje adresy urządzeń
ip route show
Pokazuje ruting
netstat -tupl
Pokazuje usługi intern­etowe
netstat -tup
Pokazuje aktywne usługi intern­etowe z i do komputera

Download the LINUX Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/dexterpro_linux.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Vim Cheat Sheet