Show Menu

LINUX Cheat Sheet by

system     linux     polecenia     komendy     podstawowe     dzialania     uzytkownicy     pliki     foldery

Polecenia zwiazane z plikami i folderami

ls
pokazuje zawartosc katalogu
pwd
pokazuje nam katalog w którym sie znajdu­jemy
cd
zmieniamy katalog
rmdir
usuwamy katalog
mkdir
nowy katalog
cat
edyto­wanie tekstu
rm
usuwamy plik(i)
cp
kopiujemy plik
chmod
zmieniamy parametr pliku
chown
zmieniamy właści­ciela pliku
chgrp
zmieniamy jaka grupa jest wlasci­cielem pliku

Polecenia zwiazane z uzytko­wnikami

shut­down
Wyłąc­zenie systemu
logout
Wylog­owanie się
passwd
Zmieniamy hasło
addu­ser
Dodajemy użytko­wnika
newgrp
Dodajemy nową grupę
whoami
spraw­dzamy kim jesteśmy
finger
szcze­gółowe info o użytko­wni­kach
ruser
wyswietla uzytko­wnikow pracuj­acych w systemie

Polecenia zwiazane z procesami

ps
pokazuje aktualne procesy
kill
usuwamy procesy
 

Filtry w Linuxie

cat
Najpr­o­stszy filtr. Nie wprowadza zmian. Przełą­­cz­niki: s - z paru pustych lini robi jedną; n numeruje wszystkie linie; b - numeruje niepuste linie; A pokazuje znaki specia­lne.
head
Wyświetla poczatkową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­­owych otrzym­­anych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana. standa­­rdowo wyświe­­tlane jest 10 pierwszych linii. Przełą­­cz­niki: c - pozwala określić liczbę wyświe­­tl­anych znaków; n - pozwala wyświetlić liczbę wyświe­­tl­anych linii.
tail
Wyświetla końcową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­­owych otrzym­­anych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana. standa­­rdowo wyświe­­tlane jest 10 ostatnich linii. Przełą­­cz­niki: c - pozwala określić liczbę wyświe­­tl­anych znaków; n - pozwala wyświetlić liczbę wyświe­­tl­anych linii.
sort
Służy do sortowania danych wejści­­owych, które domyslnie sortowanie są leksyk­­og­r­a­fi­­czne. Sortowanie danych odbywa sie liniami. Przełą­­cz­niki: n - pozwala sortować numery­­cznie; b - ignoruje przy sortowaniu pacje znajdu­­j.ące się na początku linii; t - pozwala zmienić domyślny separator kolumn, którym są znaki tabulacji lub spacji; f - pozwala ignorować przy sortowaniu wielkości liter; r - obraca kolejność sortow­­ania; o - zapisuje rezultat sorotwania do pliku o podanej nazwie.
uniq
Umozliwia usunięcie powtar­­za­j­ących sie, sąsiad­­uj­ących linii danych wejści­­owych. Przełą­­cz­niki: d - wyświetla z danych wejści­­owych tylko linie unikalne; u - wyświetla z danych wejści­­owych tylko linie unikalne; c- zlicza liczbę powtór­zeń.
wc
Zlicza znaki, słowa i linie w podanych danych wejści­­owych. Standa­­rdowo sa wyświe­­tlane 3 wartości. Przełą­­cz­niki: l - zlicza linie; w - zlicza wyrazy; c - zalicza znaki.
grep
Przes­z­ukuje dane pochodzące ze standa­­rd­owego wejscia lub pliki wyszcz­­eg­ó­l­nione na liście plików. Przełą­­cz­niki: v - wyszukuje linie nie zawier­­ające szukanego wzorca.; c - podaje liczbę odszuk­­anych wyrażeń; i ignoruje wielkość liter; n wyświetla nr linii.; h - pomija nazwy plików i wyświtla linie ze wzorcem; r - pozwala na przesz­­uk­i­wanie rekura­­jące; l- pokazuje nazwy plików zawier­­aj­ących określony wzorzec; L - pokazuje nazyw plików nie zawier­­ajcych określ­­onego wzorca.
 

Polecenia zwiazane z kompresja i archiw­izacja

gzip
kompr­esuje nam archiwum .gz*
tar
kompr­esuje nam archiwum .gz*

Polecenia zwiazane z pomoca

help
wyswietla wszystkie polecenia w Linuxie
man
pokazuje nam pomoc do programu

Siec

ethtool eth0
Pokazuje status urządzenia sieciowego eth0
iwconfig eth1
Pokazuje status urządzenia bezprz­ewo­dowego eth1
iwlist scan
Pokazuje dostępne sieci bezprz­ewo­dowe
ip link show
Pokazuje urządzenia sieciowe
ip addr show
Pokazuje adresy urządzeń
ip route show
Pokazuje ruting
netstat -tupl
Pokazuje usługi intern­etowe
netstat -tup
Pokazuje aktywne usługi intern­etowe z i do komputera

Download the LINUX Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/dexterpro_linux.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

Like this cheat sheet? Check out our sponsors!

Readable.io is a collection of tools to make your writing better. More readable content means higher conversion rates and better reader engagement. Measure website and document readability, measure keyword density and more!

Click Here To Get Started!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Vim Cheat Sheet