Show Menu

UNIX-y Cheat Sheet by

linux     unix     agh

Operacje na plikach

 
cat
Wyświe­tla­nie­/ko­nka­tenacja pliku
plik albo pliki
vim
Najlepszy edytor tekstu
d
Porównuje pliki
wc
Liczy słowa, znaki, linie bądź bajty
w | m | l | b
split
Dzieli plik
a|l
suffix|il. linii na plik|
paste
Skleja wiersze z plików
d''|s
separa­tor­|wkl. seryjnie
sort
Sortuje plik
n/g
sortowanie alfanu­mer­yczne
head
pierwsze n wiersz­y|b­ajtów
n|c[li­czba]
ilość wiersz­y|b­ajtów
tail
ostatnie n wiersz­y|b­ajtów
n|c[li­czba]
ilość wiersz­y|b­ajtów
cut
Wybiera kolumy z pliku
d''|f[­liczba]
separa­tor­|l.k­olumn, zakres
tr
Zamienia, usuwa znaki
['zbiór1'] ['zbiór2'] < [plik] | d
zamiana |usuwanie (1 zbiór!)
md5sum
Oblicza sumę kontrolną pliku
[plik]
diff
Wyświtla róznicę w dwóch plikach
[plik1] [plik2]
nl
Numeruje wiersze plików
i[licz­ba]­|s|­b[a­/t/n]
co ile|format numero­wan­ia|­num­ero­wan­ie:­wsz­yst­kic­h/n­iep­ust­ych­/brak
 

Katalogi

mkdir
Tworzy katalog
-p
Tw. katalog i podkat­alogi
Tar
Tworzy archiwa
cf [pliki­]|tf|xf [archiwum]
tworzy archiw­um|­spr­awdza zawart­ość­|wy­pak­owuje

Użyszk­odnicy, identy­fikacja w systemia

w
Wyświetla wszystkich zalogo­wanych użytko­wników
who
trochę mniej szczeółowo
id
Pokazuje uid, gid i przyna­leżność do grup
groups
Wyświetla wszystkie grupy
finger
info osobiste o użytko­wniku, m.in używany shell

Chmod

Komu?
u|g|o
Co?
=|+|-
Jakie
r|w|x
us­er|­r­oup­|­other
ustanó­w|d­oda­j|o­dejmij
re­ad|­r­ite­|e­x­ecute

Download the UNIX-y Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/doma2203_unix-y.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     tmux the terminal multiplexer Cheat Sheet
     *nix users and groups Cheat Sheet
     Awesome Window Manager 3.x Cheat Sheet