Show Menu

Kala,Maciejewski-Vim Cheat Sheet by

vim2

Tryby pracy vim

normalny
Pozwala on nam swobodnie przeglądać dokument oraz usuwać znaki. Wracamy do niego z dowolnego trybu klawiszem [ESC].
Tryb wprowa­dzania (Insert)
Możemy za jego pomocą wstawiać nowe znaki, normalnie pisać. Nie możemy jednak płynnie przeglądać dokume­ntu.[s lub i]
Tryb wizualny
Pozwala on nam, usuwać, kopiować, wycinać i wklejać teksty, a do zaznac­zenia można użyć zarówno myszki jak i jednego z czterech klawiszy kierun­kowych na klawia­tur­ze.[v]
Cmd-line mode
Tryb poleceń[:]
ex mode - tryb ex
Podobny do trybu wiersza poleceń, ale zoptym­ali­zowany do przetw­arzania wsadowego.

tryby pracy/­prz­ejścia w tryb pracy

a
przejście do trybu WPROWA­DZANIE wraz z przesu­nięciem w prawo
i
przejście do trybu WPROWA­DZANIE bez przesu­nięcia w prawo
l
Przejście do trybu WPROWA­DZANIE wraz z przesu­nięciem do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
o
Dodanie nowej linii poniżej bieżącej i przejście do trybu WPROWA­DZANIE na początku nowej linii
O
Dodanie nowej linii powyżej bieżącej i przejście do trybu WPROWA­DZANIE w nowej linii
A
przejście do trybu WPROWA­DZANIE wraz z przesu­nięciem na koniec linii
R
Przejście w tryb ZAMIANA
v
Przejście w tryb WIZUALNY
V
Rozpoc­zęcie trybu WIZUALNY z dokład­nością do linii (zazna­czanie pełnymi liniami)
Ctrl+v
Rozpoc­zęcie trybu WIZUALNY blokowo (pionowo).

okna

Ctrl+w n
Otwiera nowe okno
Ctrl+w s
Dzieli okno w poziomie
Ctrl+w v
Dzieli okno w pionie
Ctrl+w w
Przejście do następnego okna
Ctrl+w q
Zamknięcie okna
Ctrl+w o
Zamkniecie wszystkich pozost­ałych okien
 

Praca z tekstem

cyfra x
Usuwa znak.
dw
Usuwa znaki od kursora do początku następnego słowa.
d$
Usuwa znaki od kursora do końca linii.
cyfra dd
Usuwa całą linię.
p
Wstawia linię.
r
Zastępuje wybrany znak.
ce
Zmienia wyraz od kursora do jego końca.
Po dodaniu cyfr wykona czynność dla tylu znaków ile wynosi liczba.

Praca z plikami

:e <nazwa pliku>
Otwiera nowy plik. Można użyć klawisza TAB, aby użyć automa­tyc­znego uzupeł­niania nazw plików.
:w <nazwa pliku>
Zapisuje zmiany do pliku. Jeśli nie zostanie sprecy­zowana nazwa VIM zapisuje to jako plik który aktualnie edytujesz.
:q
Wychodzi z programu.
:q!
Wychodzi bez zapisy­wania zmian z programu.
:wq
Zapisuje plik i wychodzi z programu.
:x
Identyczne działanie jak :wq jeśli znajdzie zmiany zapisuje je jeśli nie to tylko zamyka program.
Używanie tych poleceń jest możliwe w trybie CMD-LINE

kopiowanie i wstawianie

yw
Kopiuj do schowka bieżący wyraz
yb
Kopiuj do schowka poprzedni wyraz
Y
Kopiuj do schowka bieżącą linię
nY
Kopiuj następne <n> linii
p
Wklej skopiowany tekst za kursorem
P
Wklej skopiowany tekst przed kursorem
 

Cofanie i ponawianie

u
Cofa ostatnią czynność.
U
Cofa wszystkie zmiany w obecnej linii.
Ctrl+r
Przywraca ostatnie cofnięcie.
Używanie tych skrótów jest możliwe w trybie NORMALNYM.

Wyszuk­iwanie

/pattern
Wyszukuje plik wzorca.
n
Wyszukuje następne takie samo słowo w tym samym kierunku.
N
Wyszukuje następne takie samo słowo w przeciwnym kierunku.

Polecenia zewnętrzne

!"po­lec­eni­e"
Wykonuje dane polecenie z powłoki systemu.
!dir
Pokazuje spis plików w katalogu.
!rm "­naz­wa"
Usuwa plik o danej nazwie.
:w "­naz­wa"
Zapisuje obecny plik pod daną nazwą.
v "­ruc­h" :w "­naz­wa"
Zapisuje wizualnie wybrane linie do pliku o danej nazwie.
:r "­naz­wa"
Wczytuje plik o danej nazwie i wstawia go w miejscu kursora w obecnym pliku.
:r !dir
Wczytuje wyjście polecenia dir i wstawia je poniżej kursora.

Poruszanie się w tekście

↑ lub k
Przesu­nięcie w górę.
↓ lub j
Przesu­nięcie w dół.
→ lub l
Przesu­nięcie w prawo.
← lub h
Przesu­nięcie w lewo.
+
Przejście do następnej linii.
-
Przejście do poprze­dniej linii.
0
Przejście do początku linii.
^
Przejście do pierwszego znaku nie będącego znakiem białym w linii.
$
Przejście na koniec linii.
cyfra|
Przejście do kolumny o danym numerze linii.
}
Przejście do następnego paragrafu.
{
Przejście do poprze­dniego paragrafu.
%
Przejście do otwarc­ia/­zam­knięcia nawiasu.
G
Przejście na koniec dokumentu.
cyfraG
Przejście do linii o podanej cyfrze.

Pomoc

F1
Otwiera okno pomocy.
:help
Otwiera okno pomocy.
:q
Zamyka okno pomocy.
:help polecenie
Wyświetla pomoc o danym poleceniu.

Download the Kala,Maciejewski-Vim Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/elo123_kala-maciejewski-vim.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.