Show Menu

Kala,Maciejewski-Vim Cheat Sheet by

vim2

Tryby pracy vim

normalny
Pozwala on nam swobodnie przeglądać dokument oraz usuwać znaki. Wracamy do niego z dowolnego trybu klawiszem [ESC].
Tryb wprowa­dzania (Insert)
Możemy za jego pomocą wstawiać nowe znaki, normalnie pisać. Nie możemy jednak płynnie przeglądać dokume­ntu.[s lub i]
Tryb wizualny
Pozwala on nam, usuwać, kopiować, wycinać i wklejać teksty, a do zaznac­zenia można użyć zarówno myszki jak i jednego z czterech klawiszy kierun­kowych na klawia­tur­ze.[v]
Cmd-line mode
Tryb poleceń[:]
ex mode - tryb ex
Podobny do trybu wiersza poleceń, ale zoptym­ali­zowany do przetw­arzania wsadowego.

tryby pracy/­prz­ejścia w tryb pracy

a
przejście do trybu WPROWA­DZANIE wraz z przesu­nięciem w prawo
i
przejście do trybu WPROWA­DZANIE bez przesu­nięcia w prawo
l
Przejście do trybu WPROWA­DZANIE wraz z przesu­nięciem do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
o
Dodanie nowej linii poniżej bieżącej i przejście do trybu WPROWA­DZANIE na początku nowej linii
O
Dodanie nowej linii powyżej bieżącej i przejście do trybu WPROWA­DZANIE w nowej linii
A
przejście do trybu WPROWA­DZANIE wraz z przesu­nięciem na koniec linii
R
Przejście w tryb ZAMIANA
v
Przejście w tryb WIZUALNY
V
Rozpoc­zęcie trybu WIZUALNY z dokład­nością do linii (zazna­czanie pełnymi liniami)
Ctrl+v
Rozpoc­zęcie trybu WIZUALNY blokowo (pionowo).

okna

Ctrl+w n
Otwiera nowe okno
Ctrl+w s
Dzieli okno w poziomie
Ctrl+w v
Dzieli okno w pionie
Ctrl+w w
Przejście do następnego okna
Ctrl+w q
Zamknięcie okna
Ctrl+w o
Zamkniecie wszystkich pozost­ałych okien
 

Praca z tekstem

cyfra x
Usuwa znak.
dw
Usuwa znaki od kursora do początku następnego słowa.
d$
Usuwa znaki od kursora do końca linii.
cyfra dd
Usuwa całą linię.
p
Wstawia linię.
r
Zastępuje wybrany znak.
ce
Zmienia wyraz od kursora do jego końca.
Po dodaniu cyfr wykona czynność dla tylu znaków ile wynosi liczba.

Praca z plikami

:e <nazwa pliku>
Otwiera nowy plik. Można użyć klawisza TAB, aby użyć automa­tyc­znego uzupeł­niania nazw plików.
:w <nazwa pliku>
Zapisuje zmiany do pliku. Jeśli nie zostanie sprecy­zowana nazwa VIM zapisuje to jako plik który aktualnie edytujesz.
:q
Wychodzi z programu.
:q!
Wychodzi bez zapisy­wania zmian z programu.
:wq
Zapisuje plik i wychodzi z programu.
:x
Identyczne działanie jak :wq jeśli znajdzie zmiany zapisuje je jeśli nie to tylko zamyka program.
Używanie tych poleceń jest możliwe w trybie CMD-LINE

kopiowanie i wstawianie

yw
Kopiuj do schowka bieżący wyraz
yb
Kopiuj do schowka poprzedni wyraz
Y
Kopiuj do schowka bieżącą linię
nY
Kopiuj następne <n> linii
p
Wklej skopiowany tekst za kursorem
P
Wklej skopiowany tekst przed kursorem
 

Cofanie i ponawianie

u
Cofa ostatnią czynność.
U
Cofa wszystkie zmiany w obecnej linii.
Ctrl+r
Przywraca ostatnie cofnięcie.
Używanie tych skrótów jest możliwe w trybie NORMALNYM.

Wyszuk­iwanie

/pattern
Wyszukuje plik wzorca.
n
Wyszukuje następne takie samo słowo w tym samym kierunku.
N
Wyszukuje następne takie samo słowo w przeciwnym kierunku.

Polecenia zewnętrzne

!"po­lec­eni­e"
Wykonuje dane polecenie z powłoki systemu.
!dir
Pokazuje spis plików w katalogu.
!rm "­naz­wa"
Usuwa plik o danej nazwie.
:w "­naz­wa"
Zapisuje obecny plik pod daną nazwą.
v "­ruc­h" :w "­naz­wa"
Zapisuje wizualnie wybrane linie do pliku o danej nazwie.
:r "­naz­wa"
Wczytuje plik o danej nazwie i wstawia go w miejscu kursora w obecnym pliku.
:r !dir
Wczytuje wyjście polecenia dir i wstawia je poniżej kursora.

Poruszanie się w tekście

↑ lub k
Przesu­nięcie w górę.
↓ lub j
Przesu­nięcie w dół.
→ lub l
Przesu­nięcie w prawo.
← lub h
Przesu­nięcie w lewo.
+
Przejście do następnej linii.
-
Przejście do poprze­dniej linii.
0
Przejście do początku linii.
^
Przejście do pierwszego znaku nie będącego znakiem białym w linii.
$
Przejście na koniec linii.
cyfra|
Przejście do kolumny o danym numerze linii.
}
Przejście do następnego paragrafu.
{
Przejście do poprze­dniego paragrafu.
%
Przejście do otwarc­ia/­zam­knięcia nawiasu.
G
Przejście na koniec dokumentu.
cyfraG
Przejście do linii o podanej cyfrze.

Pomoc

F1
Otwiera okno pomocy.
:help
Otwiera okno pomocy.
:q
Zamyka okno pomocy.
:help polecenie
Wyświetla pomoc o danym poleceniu.

Download the Kala,Maciejewski-Vim Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/elo123_kala-maciejewski-vim.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

Like this cheat sheet? Check out our sponsors!

Readable.io is a collection of tools to make your writing better. More readable content means higher conversion rates and better reader engagement. Measure website and document readability, measure keyword density and more!

Click Here To Get Started!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.