Show Menu

Wika Marszałek VIM-ściąga Cheat Sheet by

Sciąga do programu VIM w systemach UNIX
policja

Altern­atywne poruszenie sie w VIM

k
Ruch w górę
h
Ruch w lewo
j
Ruch w dół
l
Ruch w prawo

Cofanie zmian

u
Cofa skutki ostatniego polecenia (cofa ostatnią zmianę)
U
Cofa skutki dla całej linii (cofa zmiany w linii)
CTRL-R
Cofa cofnięcia, innymi słowy: Cofnij/Do przodu. (cofa cofnięcie)

Polecenie szukaj oraz poruszanie się po nawiasach

Wyszuk­iwanie w VIM'ie
/
Znajduje kolejne wystąp­ienie słowa szukanego
n
VIM szuka kolejnych wystąpień szukanej frazy od początku do końca.
N
VIM szuka kolejnych wystąpień szukanej frazy od końca do początku.
/naz­wa_­blad
VIM szuka od początku pliku frazy: nazwa_blad
?naz­wa_­blad
VIM szuka od tyłu pliku frazy: nazwa_blad
/^word
Znajduje wyraz 'word' jeśli on zaczyna linię.
/word$
Znajduje wyraz 'word' jeśli on kończy linię.
/c.m
Znajduje słowo zaczyn­ające się na c, drugi znak dowolny a trzeci znak to m.
/xxx\c
Wyszukuje frazę 'xxx' bez uwzglę­dnienia wielkości liter
10n
Szuka dziesi­ątego wystąp­ienia szukanej frazy w przód.
10N
Szuka dziesi­ątego wystąp­ienia szukanej frazy w tył
/<UP­>
<UP> - Strzałka do góry. Przesz­ukuje historie szukania.
/<DO­WN>
<DO­WN> - Strzałka w dół. Przesz­ukuje historie szukania.
CTRL-O
Przenosi kursor w poprzednie wystąp­ienie szukanej frazy
CTRL-I
Przenosi kursor w następne wystąp­ienie szukanej frazy
fx
Szuka znaku 'x' na prawo od kursora. Ustawia kursor na pierwszym znalez­ionym znaku 'x'.
5fa
Przesz­uki­wanie oraz ustawienie kursora na piątej literze 'a' występ­ującej na prawo od miejsca kursora
10f(­spa­cja)
Przesu­kiwanie oraz ustawienie kursora na 10 spacji występ­ującej na prawo od miejsca kursora
Fi
Szuka znaku 'i' na lewo od kursora. Ustawia kursor na pierwszym znalez­ionym znaku 'i'
2Fo
Przesz­uki­wanie oraz ustawianie kursora na drugiej literze 'o' występ­ującej na lewo od miejsca kursora
to
Szuka znaku 'o' na prawo od kursora. Ustawia kursor na znaku poprze­dza­jącym znak 'o'.
To
Szuka znaku 'o' na lewo od kursora. Ustawia kursor na znaku poprze­dza­jącym znak 'o'.
 

Edycja tekstu

A
dodawanie tekstu na końcu linii
x
usunięcie litery przed kursorem
i
wstawienie litery przed kursorem
cw
zmienia tekst od początku wyrazu
ce
zmienia tekst od końca wyrazu
p
przywraca ostatnio usunięty tekst
r
zastępuje znak przed kursorem
y
kopiuje zaznaczony tekst
yw
kopiuje jeden wyraz wraz ze spacją

Włączanie i wyłączanie VIM'a oraz jego opcje

Włączanie VIM'a:
vi lub vim
Włączy edytor tekstu VIM
Wychod­zenie z VIM'a:
:q!
Wyjście bez zapisu
:wq
Wyjście i zapis dokonanych zmian
:w nazwa
Zapisuje zmiany do pliku o nazwie 'nazwa'.
:w
Zapisuje zamiany.
Opcje i ustawienia VIM'a:
ESC
Powrót do trybu Normal
ESC
Odwoła niechciane lub częściowo wprowa­­dzone polecenia
:edit ~/plik
Edytuje dokument o nazwie "­pli­k"
:set ic
po ustawieniu tej opcji, wyrazy będą przesz­ukiwane bez względu na wielkość ich liter.
:set noic
Wyłącza opcje ic.
:set hlsearch
Włącza podświ­etlenie wyszuk­iwanego tekstu.
:set nohl
Wyłącza podswi­etlenie wyszuk­iwanego tekstu.
:set incsea­rch
Włącza częściowe dopaso­wanie tekstu podczas szukania.
:set autowr­ite
Włącza opcje autoza­pis­ywania.
:set noauto­write
Wyłącza opcję autoza­pis­ywania.
:/­s­z­u­ka­­na_­­fr­a­z­a­\c
ignoruje wielkość liter dla jednego wyszuk­ania.
:set no###
Wyłącza opcję ###
:set ###
Włącza opcje ###

Polecenia zewnetrzne i tryb wizualny

:!po­lec­enie
Powłoka wykona polecenie 'polec­enie' (np. :!ls -l pokaże listę plików katalogu, w którym jesteśmy).
!dir
Pokazuje spis plików w katalogu
!rm "­­nazwa_ pliku"
Usuwa plik o danej nazwie
:w "­­nazwa_ pliku"
Zapisuje obecny plik VIM-a pod daną nazwą
v "­­ru­c­h­" :w "­­nazwa_ pliku"
Zapisuje wizualnie wybrane linie do danego pliku
:r "­­nazwa_ pliku"
Wczytuje plik o danej nazwie i wstawia go do bieżącego pliku poniżej kursora
:r !dir
Wczytuje wyjście polecenia dir i umieszcza je poniżej kursora
 

Pomoc VIM

F1 (klawisz)
wyświe­tlenie pomocy
:help
altern­atywa do klawisza F1 także wyświetla pomoc
:q
wyjście z pomocy VIM
:help x
wyświe­tlenie pomocy dla argumentu x
TAB (klawisz)
możwile dopełn­ienie wyrazu
Crtl+D
po poleceniu : mozna zobaczyć dostępne uzupeł­nienia

Usuwanie w edytorze VIM

dd
usunięcie całego wiersza
dw
usunięcie wyrazu
d$
usuwa tekst do końca linii
de
usuwa tekst do końca wyrazu
d2w
usuwa swa wyrazy
4dd
usuwa 4 linie tekstu

Polecenia: "­otw­órz­"­," zmień" oraz "­dod­aj"

Polecenie:
otwórz (open)
o
Dodanie nowej linii poniżej bieżącej i przejście do trybu insert na początku nowej linii co umożliwia wprowa­dzenie tekstu.
O
Dodanie nowej linii powyżej bieżącej i przejście do trybu insert w nowej linii co umożliwia wprowa­dzenie tekstu.
Polec­enie:
dodaj (append)
a
Rozpoc­zęcie edycji po kursorze (dodaje tekst za kursorem)
R
Zamienia więcej niż jeden znak (przejście w tryb replace)
Polec­enie:
zmień (subst­itute)
:s/O­LD/­NEW
Zastąp­ienie wyrazu OLD wyrazem NEW w pierwszym wystąp­ieniu w bieżącej linii.
:s/O­LD/­NEW/g
Zastąp­ienie wyrazu OLD wyrazem NEW w każdym wystąp­ieniu w bieżącej linii.
:#,#­s/O­LD/­NEW/g
Zastąn­ienie wyrazu OLD wyrazem NEW pomiędzy liniami # (# - numer linii).
:%s/­OLD­/NE­W/g
Zastąp­ienie wyrazu OLD wyrazem NEW w całym dokume­ncie.
:%s/­\([­0-9­]\+\) OLD/\1 NEW/g
Zastąp­ienie wyrazu OLD wyrazem NEW w całym dokumencie , pytając za każdym razem o zgodę, potwie­rdz­enie.

Położenie kursora i lista ruchów VIM

gg
przejście na początek tekstu
G
przejście na koniec tekstu
"n­ume­r_l­ini­" G
przescie do linijki o podanym numerze
Ctrl+G
Sprawdza połozenie wyrażenia w pliku
0
przeni­esienie kursora na początek linii
e
przenosi kursor do końca wyrazu przed którym znajduje sie kursor
w
przenosi kursor do następnego wyrazu
$
przenosi kursor do końca linii
3w
przeni­esienie kursora o 3 wyrazy do przodu

Download the Wika Marszałek VIM-ściąga Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/jazzbane_wika-marsza-ek-vim-ci-ga.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

Like this cheat sheet? Check out our sponsors!

Readable.io is a collection of tools to make your writing better. More readable content means higher conversion rates and better reader engagement. Measure website and document readability, measure keyword density and more!

Click Here To Get Started!

 

Comments

peller peller, 11:51 11 Jan 17

Nie polecam słabe.

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.