Show Menu
Cheatography

Wika Marszałek VIM-ściąga Cheat Sheet by

Sciąga do programu VIM w systemach UNIX
policja

Altern­atywne poruszenie sie w VIM

k
Ruch w górę
h
Ruch w lewo
j
Ruch w dół
l
Ruch w prawo

Cofanie zmian

u
Cofa skutki ostatniego polecenia (cofa ostatnią zmianę)
U
Cofa skutki dla całej linii (cofa zmiany w linii)
CTRL-R
Cofa cofnięcia, innymi słowy: Cofnij/Do przodu. (cofa cofnięcie)

Polecenie szukaj oraz poruszanie się po nawiasach

Wyszuk­iwanie w VIM'ie
/
Znajduje kolejne wystąp­ienie słowa szukanego
n
VIM szuka kolejnych wystąpień szukanej frazy od początku do końca.
N
VIM szuka kolejnych wystąpień szukanej frazy od końca do początku.
/naz­wa_­blad
VIM szuka od początku pliku frazy: nazwa_blad
?naz­wa_­blad
VIM szuka od tyłu pliku frazy: nazwa_blad
/^word
Znajduje wyraz 'word' jeśli on zaczyna linię.
/word$
Znajduje wyraz 'word' jeśli on kończy linię.
/c.m
Znajduje słowo zaczyn­ające się na c, drugi znak dowolny a trzeci znak to m.
/xxx\c
Wyszukuje frazę 'xxx' bez uwzglę­dnienia wielkości liter
10n
Szuka dziesi­ątego wystąp­ienia szukanej frazy w przód.
10N
Szuka dziesi­ątego wystąp­ienia szukanej frazy w tył
/<UP­>
<UP> - Strzałka do góry. Przesz­ukuje historie szukania.
/<DO­WN>
<DO­WN> - Strzałka w dół. Przesz­ukuje historie szukania.
CTRL-O
Przenosi kursor w poprzednie wystąp­ienie szukanej frazy
CTRL-I
Przenosi kursor w następne wystąp­ienie szukanej frazy
fx
Szuka znaku 'x' na prawo od kursora. Ustawia kursor na pierwszym znalez­ionym znaku 'x'.
5fa
Przesz­uki­wanie oraz ustawienie kursora na piątej literze 'a' występ­ującej na prawo od miejsca kursora
10f(­spa­cja)
Przesu­kiwanie oraz ustawienie kursora na 10 spacji występ­ującej na prawo od miejsca kursora
Fi
Szuka znaku 'i' na lewo od kursora. Ustawia kursor na pierwszym znalez­ionym znaku 'i'
2Fo
Przesz­uki­wanie oraz ustawianie kursora na drugiej literze 'o' występ­ującej na lewo od miejsca kursora
to
Szuka znaku 'o' na prawo od kursora. Ustawia kursor na znaku poprze­dza­jącym znak 'o'.
To
Szuka znaku 'o' na lewo od kursora. Ustawia kursor na znaku poprze­dza­jącym znak 'o'.
 

Edycja tekstu

A
dodawanie tekstu na końcu linii
x
usunięcie litery przed kursorem
i
wstawienie litery przed kursorem
cw
zmienia tekst od początku wyrazu
ce
zmienia tekst od końca wyrazu
p
przywraca ostatnio usunięty tekst
r
zastępuje znak przed kursorem
y
kopiuje zaznaczony tekst
yw
kopiuje jeden wyraz wraz ze spacją

Włączanie i wyłączanie VIM'a oraz jego opcje

Włączanie VIM'a:
vi lub vim
Włączy edytor tekstu VIM
Wychod­zenie z VIM'a:
:q!
Wyjście bez zapisu
:wq
Wyjście i zapis dokonanych zmian
:w nazwa
Zapisuje zmiany do pliku o nazwie 'nazwa'.
:w
Zapisuje zamiany.
Opcje i ustawienia VIM'a:
ESC
Powrót do trybu Normal
ESC
Odwoła niechciane lub częściowo wprowa­­dzone polecenia
:edit ~/plik
Edytuje dokument o nazwie "­pli­k"
:set ic
po ustawieniu tej opcji, wyrazy będą przesz­ukiwane bez względu na wielkość ich liter.
:set noic
Wyłącza opcje ic.
:set hlsearch
Włącza podświ­etlenie wyszuk­iwanego tekstu.
:set nohl
Wyłącza podswi­etlenie wyszuk­iwanego tekstu.
:set incsea­rch
Włącza częściowe dopaso­wanie tekstu podczas szukania.
:set autowr­ite
Włącza opcje autoza­pis­ywania.
:set noauto­write
Wyłącza opcję autoza­pis­ywania.
:/­s­z­u­ka­­na_­­fr­a­z­a­\c
ignoruje wielkość liter dla jednego wyszuk­ania.
:set no###
Wyłącza opcję ###
:set ###
Włącza opcje ###

Polecenia zewnetrzne i tryb wizualny

:!po­lec­enie
Powłoka wykona polecenie 'polec­enie' (np. :!ls -l pokaże listę plików katalogu, w którym jesteśmy).
!dir
Pokazuje spis plików w katalogu
!rm "­­nazwa_ pliku"
Usuwa plik o danej nazwie
:w "­­nazwa_ pliku"
Zapisuje obecny plik VIM-a pod daną nazwą
v "­­ru­c­h­" :w "­­nazwa_ pliku"
Zapisuje wizualnie wybrane linie do danego pliku
:r "­­nazwa_ pliku"
Wczytuje plik o danej nazwie i wstawia go do bieżącego pliku poniżej kursora
:r !dir
Wczytuje wyjście polecenia dir i umieszcza je poniżej kursora
 

Pomoc VIM

F1 (klawisz)
wyświe­tlenie pomocy
:help
altern­atywa do klawisza F1 także wyświetla pomoc
:q
wyjście z pomocy VIM
:help x
wyświe­tlenie pomocy dla argumentu x
TAB (klawisz)
możwile dopełn­ienie wyrazu
Crtl+D
po poleceniu : mozna zobaczyć dostępne uzupeł­nienia

Usuwanie w edytorze VIM

dd
usunięcie całego wiersza
dw
usunięcie wyrazu
d$
usuwa tekst do końca linii
de
usuwa tekst do końca wyrazu
d2w
usuwa swa wyrazy
4dd
usuwa 4 linie tekstu

Polecenia: "­otw­órz­"­," zmień" oraz "­dod­aj"

Polecenie:
otwórz (open)
o
Dodanie nowej linii poniżej bieżącej i przejście do trybu insert na początku nowej linii co umożliwia wprowa­dzenie tekstu.
O
Dodanie nowej linii powyżej bieżącej i przejście do trybu insert w nowej linii co umożliwia wprowa­dzenie tekstu.
Polec­enie:
dodaj (append)
a
Rozpoc­zęcie edycji po kursorze (dodaje tekst za kursorem)
R
Zamienia więcej niż jeden znak (przejście w tryb replace)
Polec­enie:
zmień (subst­itute)
:s/O­LD/­NEW
Zastąp­ienie wyrazu OLD wyrazem NEW w pierwszym wystąp­ieniu w bieżącej linii.
:s/O­LD/­NEW/g
Zastąp­ienie wyrazu OLD wyrazem NEW w każdym wystąp­ieniu w bieżącej linii.
:#,#­s/O­LD/­NEW/g
Zastąn­ienie wyrazu OLD wyrazem NEW pomiędzy liniami # (# - numer linii).
:%s/­OLD­/NE­W/g
Zastąp­ienie wyrazu OLD wyrazem NEW w całym dokume­ncie.
:%s/­\([­0-9­]\+\) OLD/\1 NEW/g
Zastąp­ienie wyrazu OLD wyrazem NEW w całym dokumencie , pytając za każdym razem o zgodę, potwie­rdz­enie.

Położenie kursora i lista ruchów VIM

gg
przejście na początek tekstu
G
przejście na koniec tekstu
"n­ume­r_l­ini­" G
przescie do linijki o podanym numerze
Ctrl+G
Sprawdza połozenie wyrażenia w pliku
0
przeni­esienie kursora na początek linii
e
przenosi kursor do końca wyrazu przed którym znajduje sie kursor
w
przenosi kursor do następnego wyrazu
$
przenosi kursor do końca linii
3w
przeni­esienie kursora o 3 wyrazy do przodu

Download the Wika Marszałek VIM-ściąga Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/jazzbane_wika-marsza-ek-vim-ci-ga.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

[deleted] [deleted], 11:51 11 Jan 17

Nie polecam słabe.

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.