Show Menu

polecenia linux Cheat Sheet by

bash     linux

polecenia związane z użytko­wnikami

shutdown - zamykamy Linuxa
adduser - dodajemy nowego użytko­wnika
newgrp - dodajemy nową grupę
passwd - zmieniamy hasła
logout - wylogo­wanie się
who - sprawdzamy kto jest aktualnie zalogowany
users - jak wyżej
w - jak wyżej
whoami - sprawdzamy kim jesteśmy
mesg - zezwolenie na przyjm­owania komuni­katów
write - wysłanie wiadomości do danego użytko­wnika
wall - jak wyżej tylko do wszystkich użytko­wników
rwall - jak wyżej tylko do wszystkich w sieci
ruser - wyświetla użytko­wników pracuj­ących w systemie
talk - możliwość intera­ktywnej rozmowy
finger - szczeg­ółowe informacje o użytko­wnikach
su - zmieniamy się w innego użytko­wnika
chmod - zmieniamy parametry pliku
chown - zmieniamy właści­ciela pliku
chgrp - zmieniamy jaka grupa jest właści­cielem pliku

polecenia dotyczące pomocy

help
Przezn­acz­enie: wyświetla nam wszystkie polecenia w Linuxie

man

Przezn­acz­enie: pokazuje nam pomoc do programu
Parametry: man [program]
 

polecenia dotyczące plików i katalogów

ls - pokazuje nam zawartość katalogu
dir - okrojona wersja ls, pochodząca z msdos'a
pwd - pokazuje nam katalog w którym się znajdujemy
cd - zmieniamy katalog
rmdir - usuwamy katalog
mkdir - nowy katalog
cat - edytowanie tekstu
rm - usuwamy pliki
mv - przenosimy plik lub zmieniamy jego nazwę
cp - kopiujemy plik
mvdir - przenosimy katalog lub zmieniamy jego nazwę

polecenia związane z kompresją i archiw­izacją

GZIP

Przezn­acz­enie: kompresuje nam archiwum *.qz
Parametry: gunzip [param­etry] [*.gz]
gzip arx - tworzy nam zkompr­esowany plikp arx.gz
gzip -d arx.gz - odkomp­resuje nam archiwum arx.gz

TAR

Pzezna­czenie: achiwizuje nam archiwum *.qz
Parametry: tar [param­etry] [*.tar]
tar -cvf plik* - archwzuje nam wszystkie pliki do sk.tar
tar -xvf - rozarc­hwzuje nam wszystkie sk.tar

partycje

fdisk - Uruchamia program do partyc­­jo­n­o­wania fdisk.
a - Określenie partycji startowej.
d - Usunięcie partycji.
n - Nowa partycja.
w - Zakońc­­zenie z zapisaniem zmian.
v - Weryfi­­kacjia popraw­­ności partycji.
z - Dodatkowe komendy.
p - Wydruk tablicy partycji.
 

polecenia związane z procesami

ps - Lista procesów.
kill - Przerwanie pracy procesu.
killall - Zatrzy­­manie wszytskich procesów o podanej nazwie.
renice - Priorytety procesów.

Filtry i strumienie

Przeki­­er­o­wanie wejści­­a/­w­y­jścia:
> - Przead­­re­s­o­wanie wyjścia.
< - Przead­­re­s­o­wanie wejścia.
>> - Dopisuje wynik działania.
<< - Dane z wejścia, aż do napotkania wskazanego wpisu.
Przetw­­ar­zenie potokowe:
| - Łączy polecenia w potoku.
Filtry:
cat - Najpro­­stszy filtr, nie wprowadza zmian.
head - Wyświetla początkową część pliku.
tail - Wyświetla końcową część pliku.
sort - Sortuje dane.
uniq - Usuwa powtar­­zające się linie.
wc - Zlicza znaki.
tr - Zamienia znaki z pierwszego łańcucha w podane.
cut - Wyświetla fragmenty wierszy wejści­­owych.
grep - Wyszukuje dane w pliku.

GREP

Przełą­­cz­niki:
-c - Liczba odszuk­­anych wyrażeń.
-i - Ignoruje wielkość liter.
-v - Linie NIE zawier­­ające podanego wzorca.
-n - Numery linii zawier­­aj­ących wzorzec.
-h - Pomija nazwy plików.
-r - Wyszuk­­iwanie rekure­­nc­yjne.
-l - Pokazuje nazwy plików zawier­­ające wzorzec.
Wyrażenia regularne:
. - Dowolny znak.
[a,b,c] - Jeden ze znaków (a, b lub c)
[a-z] - Jeden ze znaków z podanego zbioru.
[^0-9] - Dopełn­­ienie podanego zbioru.
^ - Reprez­­entuje początek linii.
$ - Reprez­­entuje koniec linii.

Download the polecenia linux Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/konik9721_polecenia-linux.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     Bash/ZSH Shourtcuts Cheat Sheet
     bash Shortcuts Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by konik9721