Show Menu

Maciej Namyślak - Linux Podstwowe Polecenia Cheat Sheet by

linux

Pomoc systemowa.

man nazwa polecenia
Pomoc dla polecenia

Pliki i katalogi

touch
tworzy nowy plik
cp
kopiuje plik
mv
przesuwa plik
rm
kasuje plik
mkdir
tworzy katalog
rmdir
usuwa pusty katalog
ls
listuje katalog
chmod
zmienia prawa dostępu do pliku

Przegl­­adanie i edycja plikow

cat
wypisuje pliki na standa­­rdowe wyjście
less
wypisuje plik strona po stronie
head
wypisuje początkową część plików
tail
wypisuje końcową część plików
vim
uruchamia edytor tekstu

Obsluga katalogow i plikow

cd
Pozwala na zmiane katalogów.
ls
Wyświetla zawartośc katalogów w formie listy.
mkdir
Tworzy nowy katalog.
rmdir
Usuwa katalogi.
cp
Kopiuje pliki i katalogii.
rm
Usuwa pliki.
mv
Przenosi oraz umożliwia zmiane nazwy.
touch
Tworzy pliki.

Podział i format­owanie dysku

fdisk -l
Jakie dyski i partycje są aktualnie podłączone
umount /dev/n­ume­r_p­art­ycji
Odmont­owuje partycje
mkfs.ro­dza­j_s­yst­emu­_plików /dev/n­ume­r_p­art­ycji
Format­owanie partycji
fdisk /dev/sdb
Wejście na partycje
Przełą­czniki:
„d” usuń partycję
„n” utwórz nową
– wybierz rodzaj partycji: „p” – główna lub „e” – rozsze­rzona
– podaj numer pierwszego i ostatniego cylindra
– wybierz rodzaj systemu plków: „l” wyświetli listę kodów partycji
„w” zapisz zmiany
– zawsze możesz wyświetlić pomoc „m”.
 

Uzytko­­wnicy

addu­­ser
dodajemy nowego użytko­­wnika
passwd
zmiana hasła
who
sprawdza kto jest aktualnie zalogowany
write
wysyłanie wiadomości do innego użytko­­wnika
chgrp
zmieniamy jaka grupa jest właści­­cielem pliku

Uprawn­­ienia

g
Grupa
u
Użytkownik
o
Inni
a
Wszyscy
w
Zapis
r
Odczyt
x
Powielanie

Procesy

jobs
wyświetla listę zatrzy­­manych zadań
kill
zabija podany proces
fg
uruchamia zadanie na pierwszym planie
bg
uruchamia zadanie w tle
ps
wypisuje procesy urucho­­mione w komputerze

Polecenia instal­­acyjne

apt-get install
Instaluje aplikacje
apt-get remove
Usuwa zainst­­al­owaną aplikacje
apt-get update
Sprawdza czy są nowe pakiety
apt-get upgrade
Dokonuje aktual­­izacji wszystkich zainst­­al­o­w­anych pakietów

Wyszuk­­iwanie

find
przesz­­uk­i­wanie struktury katalogów systemu w poszuk­­iwaniu plików
whereis
wyświetla nformacje o pełnej ścieżce do pliku oraz lokali­­zacja pliku z pomocą systemową dla wyszuk­­iw­anego programu
locate
wyszukuje pliki, podając listę plików ze ścieżkami, których nazwa zostanie dopasowana do podanego jako argument wywołania wzorca
 

Przeki­­er­o­wania

>
wyjście z programu do pliku
>­­>
doklejenie wyjścia z programu na koniec pliku
<
plikjako standa­­rdowe wejście
<­­<
podanie na wejście następ­­uj­ących póżniej linii
|
przeki­­er­o­wanie wyjścia jednego programu na wejście drugiego

Struktura katalogow

/bin
Zawiera niezbędne porgramy do urucho­­­m­ienia systemu.
/dev
zawiera pliki specialne, które reprez­­­e­ntują dostępne urządz­­­enia.
/etc
Lokalne pliki konfig­­­u­r­a­­c­­yjne.
/home
Zawiera podkat­­­alogi użytko­­­w­n­ików.
proc
System plków, dostar­­­c­z­ający info o procesach.
/root
Katalog domowy użytko­­­wnika root.
/usr
Zawiera pogramy dostepne dla użytko­­­w­n­ików.
/var
Zawiera pliki często zmieni­­­ające się.

Filtry

cat
Najpro­­stszy filtr , nie wprowa­­dz­ający zmian do przetw­­ar­z­anych danych
head
Wyświetla początkową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­­owych otrzym­­anych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana.
tail
Wyświetla końcową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­­owych otrzym­­anych z potoku, gdy nazwa pliku nie jest podana.
sort
Służy do sortowania danych wejści­­owych, które domyślnie sortowane są leksyk­­og­r­a­fi­­cznie. Sortow­­an­i­e­danych odbywa się liniami.
grep
Przesz­­ukuje dane pochodzące ze standa­­rd­owego wejścia lub pliki wyszcz­­eg­ó­l­nione na liście plików , wypisując tylko linie zawier­­ające szukane wyrażenie.

Polecenia dla uzytko­­wniow

passwd
Zmiana hasła użytko­­wnika.
id
Sprawd­­zanie numeru identy­­fi­k­a­cy­­jnego.
who
Informacje o zalogo­­wanych użytko­­wn­i­kach.
logout
Wylogo­­wanie z systemu.
addu­ser
Dodawanie użytko­­wika.
newgrp
Nowa grupa.
chown
Zmiana właści­­ciela pliku.

Download the Maciej Namyślak - Linux Podstwowe Polecenia Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/maciej916_maciej-namy-lak-linux-podstwowe-polecenia.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     mod_rewrite Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by Maciej916