Show Menu
Cheatography

Edytor VI Cheat Sheet by

lelel

Poruszanie się w edytorze

l lub [spa­cja] -jeden znak w prawo 
h lub [Bac­ksp­ace] -jeden znak w lewo 
k -jedną linię w górę ↑
j -jedną linię w dół ↓
Ctrl-f -ekran w górę
Ctrl-b -ekran w dół
Ctrl-u -pół ekranu w górę
Ctrl-d -pół ekranu w dół
0 (zero) -kursor na początek linii
$ -kursor na koniec linii
liczb­aG -kursor na początek wiersza o numerze liczba
1G -kursor na początek pliku
G -kursor na koniec pliku

Przykł­adowe użycie komend i znaczników

d0 --skas­owanie tekstu od bieżącej pozycji kursora do początku wiersza
d$ --jw. ale do końca wiersza
dG --kasuje wiersz bieżący i wszystkie wiersze poniżej
d1G --kasuje wiersz bieżący i wszystkie wiersze powyżej
d3d --kasuje 3 kolejne wiersze
y5y --skop­iowanie do bufora 5 kolejnych wierszy

Wyszuk­iwanie

/wzo­rzec --wysz­uki­wanie łańcucha wzorzec w dół
?wzo­rzec --wysz­uki­wanie łańcucha wzorzec w górę
n --następne wystąp­ienie ostatnio wyszuk­iwanego tekstu
N --popr­zednie wystąp­ienie ostatnio wyszuk­iwanego tekstu
 

Edycja tekstu

i --wsta­wianie tekstu przed kursorem (insert)
I --wsta­wianie tekstu na początku wiersza (Insert)
a --wsta­wianie tekstu za kursorem (append)
A --wsta­wianie tekstu na końcu wiersza (Append)
x --usun­ięcie znaku spod kursora
X --usun­ięcie znaku przed kursorem
r --nadp­isanie jednego znaku spod kursora (repl­ace)
R --wpro­wad­zanie z nadpis­ywaniem (Repl­ace)
p --wsta­wienie zawartości bufora przed kursorem (paste)
P --wsta­wienie zawartości bufora za kursorem (Paste)
o --wsta­wienie nowego wiersza poniżej bieżącego
O --wsta­wienie nowego wiersza powyżej bieżącego
u --cofn­ięcie ostatniej zmiany (undo)
J --połą­czenie dwóch wierszy (bież­ącego i nastę­pnego)
dd --skas­owanie bieżącego wiersza
yy --skop­iowanie bieżącego wiersza do bufora
y --skop­iowanie zaznac­zonego lub usuniętego fragmentu tekstu do bufora (yank)
liczdd --skas­owanie licz wierszy licząc od bieżącego
liczyy --skop­iowanie do bufora licz wierszy licząc od bieżącego
v, V, Ctrl-v --graf­iczne zaznac­zanie tekstu (tylko edytor vim). 3 różne tryby zaznac­zania. Zaznaczony tekst kopiujemy do bufora poleceniem y.
Uu --na zaznac­zonym fragmencie zamiana wszystkich liter na duże (U) lub na małe (u).
~ --na zaznac­zonym fragmencie zmiana wielkości liter (małe na duże i duże na małe).
< > --zazn­aczony fragment przesuwa w lewo lub w prawo.
 

Inne

Esc --prze­jście do trybu wydawania poleceń
: (dwuk­ropek) --będąc w trybie wydawania poleceń przejście do wiersza poleceń
:help polec­enie --wyśw­iet­lenie pomocy na temat polecenia
:r plik --wsta­wienie w miejscu kursora zawartości pliku plik
:w plik --zapi­sanie pliku pod nową nazwą
:n plik --zała­dowanie nowego pliku
:q! --wyjście bez zapisu
:q --wyjście (pod warunkiem, że zmiany w pliku są zapisane)
:wq --zapi­sanie zmian i wyjście
:x lub ZZ --to samo co :wq
:set number --wyśw­iet­lenie numerów wierszy
:set nonumber --wyga­szenie numerów wierszy
:set all --wypisuje wszystkie możliwe do ustawienia zmienne
:set tabsto­p=l­iczba --usta­wienie długości znaku tabulacji na liczba
:set syntax­=off --wyłą­czenie podświ­etlania składni
:set syntax=c --podś­wie­tlania składni zgodnej z jęz. C
:set incsea­rch --włąc­zenie trybu szukania przyro­stowego (ang. increase)
. (kropka) --powt­órzenie ostatniej operacji
:! --uruc­hom­ienie zewnęt­rznej komendy
:r !po­lec­enie --wsta­wienie w miejscu kursora wyniku zwracanego przez polecenie
:spl­it, :vsp­lit --podział okna w pionie i poziomie. Nawigacja między oknami Ctrl­-W.
polecenie| vi - (znak minus) --otwiera edytor z danymi zwróconymi przez polecenie.

Download the Edytor VI Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/mleczko1_edytor-vi.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.