Show Menu

Archiwizacja Cheat Sheet by

Tabele przedstawiają różne możliwości kompresj danych w systemach Linux
linux     archiwizacja     tar     gzip     bzip2     uncompress     compress

tar - opcje wiersza polecen

-x
wyodrębnia wymienione pliki
-t
wyświetla zawartość archiwum
-r
włącza bezwar­unkowe dołączanie plików do archiwum
-u
powoduje dołączenie do archiwum tylko tych plików, które są nowsze niż ich odpowi­edniki w archiwum
-z
włącza kompresję programem gzip
-j
włącza kompresję programem bzip2
-Z
włącza kompresje programem compress
-J
włącza kompresję programem xz
-c
tworzy plik w formacie tar
-f
określa nazwę pliku archiwum tar
-v
wypisuje nazwy wszystkich plików
Tabela przeds­tawia podstawowe opcje wiersza poleceÅ„ programu "­tar­".
 

tar

tar cvf [nazwa] [dane]
tworzy archiwum o danej nazwie z okresl­onych danych np. tar cvf moje.tar /home
tar tvf [nazwa]
wypisuje zawartosc danego archiwum
tar rvf [nazwa] [dane]
dodaje do archiwum nowe dane
tar zcvf [nazwa] [dane]
tworzy archiwum .gz o danej nazwie z okresl­onych danych (gzip)
tar jcvf [nazwa] [dane]
tworzy archiwum .bz2 o danej nazwie z okresl­onych danych (bzip2)
tar xvf [nazwa]
rozpak­owuje archiwum *.tar
tar zxvf [nazwa]
rozpak­owuje archiwum *.tar.gz (spako­wanego gzip)
tar jxvf [nazwa]
rozpak­owuje archiwum *.tar.bz2 (spako­wanego bzip2)
Tabela zawiera polecenia tworzÄ­…ce­/ro­zpa­kow­ujÄ…ce archiwa.

bzip2

bzcat plik1.bz2
wywietla zawarto pliku skompr­eso­wanego poleceniem bzip2
bunzip2 plik1.bz2
przywraca plik skompr­esowany poleceniem bzip2 do orygin­alnego rozmiaru i formatu
bzip2 plik1
kompresja do plik1.bz2
bzip2 -d plik.t­ar.bz2
dekomp­resja plików tar
bzip2 -v plik.tar
kompresja plików tar
Tabela przeds­tawia opcje i skÅ‚adnie polecenia bzip2.
 

gzip - podstawowe opcje

-d
dekomp­resuje zadany plik
-h
wywietla pomoc do polecenia
-l
oczekuje na podanie listy plików jako argumentów tej opcji
-q
nie wywietla adnego ostrzeenia
-t
sprawdza archiwum
-1
szybsza kompresja
-9
dokadna kompresja
Tabela przeds­tawia podstawowe opcje polecenia gzip.

gzip

gzip -v plik.tar
kompresja plików .tar
gzip -d plik.t­ar.gz
dekomp­resja plików .tar
gzip plik
standa­rdowa kompresja
gunzip plik1.gz
dekomp­resuje plik plik1.gz
zcat plik1.gz
wywietla zawarto pliku skompr­eso­wanego polceniem gzip
Tabela przeds­tawia przykÅ­‚adowe skÅ‚adnie polecenia gzip.

compre­ss/­unc­ompress

compress opcja nazwa_­pliku
kompresuje zawarto pliku
uncompress plik.exe.Z
dekomp­resja pliku plik.exe.Z i nadanie mu nazwy plik.exe
compress -v plik.exe
kompresja pliku plik.exe i nadanie mu nazwy plik.exe.Z
Tabela przeds­tawia polecenie compress i uncomp­ress.

Download the Archiwizacja Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/mts1996_archiwizacja.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     mod_rewrite Cheat Sheet
     Archiwizacja Linux Cheat Sheet