Show Menu

Vim Cheat Sheet by

VIM.v2
-vim

VIM

wielop­lat­formowy klon edytora tekstu vi, napisany przez holend­ers­kiego progra­mistę Brama Moolen­aara. Vim należy do grupy wolnego oprogr­amo­wania o otwartym kodzie źródłowym. Pierwsza wersja została wydana w 1991 roku.

Tryby działania

Edytor vim jest częścią edytora ex, który z kolei ma pieć trybów działania:
tryb komend ex
tryb wprowa­dzenia ex
tryb komend vim
tryb wprowa­dzenia vim
tryb ostatniego wiersza vim

Kopiowanie i wklejanie tekstu

y
- operator kopiow­ania, używać go można w trybie wizualnym (opisany na dole), lub z operat­orami ruchu.
yw
- kopiuje jeden wyraz
y3w
- kopiuje 3 wyrazy
:ny
- gdzie n to numer wiersza, np. :30y - Skopiuje wiersz 30.
p
- operator wklejania
np
- gdzie n to wielok­rotność kopiow­anego tekstu, np. 10p - Wkleji 10 razy, to co zostało skopiowane

Zarząd­zanie oknami

C-w n, :new [plik]
- Otwiera no we okno
C-w s, :sp[lit] [plik]
- dzieli okno w poziomie
C-w v, :vs[plit] [plik
- dzieli okno w pionie
C-w w
- przejście do następnego okna
C-w q, :q[uit]
- zamknięcie okna
C-w o, :on[ly
- zamknięcie pozost­ałych okien
 

Podstawowe polecenia

i
tryb wstawiania znaków za aktualną pozycją kursora
a
tryb wstawiania znaków przed aktualną pozycją kursora
o
wstawienie nowej, pustej linijki
x
zmazanie znaku na którym jest kursor
dd
zmazanie linijki
dw
zmazanie słowa
/tekst
szuka tekst w pliku
n
wyszukuje następne wystąp­ienie podanego wyżej łańcucha
N
wyszukuje poprzednie wystąp­ienie podanego wyżej łańcucha
h
przesu­nięcie kursora w lewo
j
przesu­nięcie kursora w dół
k
przesu­nięcie kursora do góry
l
przesu­nięcie kursora w prawo
0
początek linii
$
koniec linii
b
słowo w lewo
w
słowo w prawo
Enter
początek następnej linii
&
początek poprze­dniej linii
nG
przejście do linii numer n

Szukanie

/wyr­aże­nie
- szukaj (do przodu)
?wyr­aże­nie
- szukaj (do tyłu)
n, N
- znajdź następny
%
- szuka zamyka­jącego nawiasu
 

Usuwanie tekstu

x / del
- Usuwa znak pod kursorem.
dw
- Usunięcie jednego wyrazu do pierwszego znaku nowego wyrazu (innymi słowami: usuwa wyraz i spacje przed następnym wyrazem).
de
- Usunięcie jednego wyrazu do ostatniego znaku usuwanego wyrazu (innymi słowami: usuwa tylko wyraz a spacja przed następnym wyrazem zostaje).
d$
- Usunięcie tekstu od kursora do końca linii.
dd
- Usunięcie całego wiersza niezal­eżnie od położenia kursora.

Wchodzenie do VIM'a

vim
- Otwiera VIM'a (bez skojar­zonego pliku). Podczas zapisu trzeba będzie podać nazwę pliku, patrz :w nazwa poniżej.
vim plik.txt
- Otwiera VIM'a wraz ze skojar­zonym plikiem (użyteczne podczas pisania kodu np w C, php, html, itp., gdy wpiszmy odrazu nazwe pliku i rozsze­rzenie (np 1.c) oraz gdy opcja koloro­wania składni będzie włączona, VIM automa­tycznie będzie kolorował składnie dla danego typu plików), podczas zapisu wystarczy :w.
vim plik1 plik2
- Otwieranie z powłoki systemowej dwóch plików: plik1, plik2.
vim *.c
- Otwieranie z powłoki systemowej wszystkich plików z rozsze­rzeniem .c
 

Zamiana tekstu

c <ob­iek­t>
zamienia obiekt, np. c4w zmienia 4 kolejne sło wa
s
zamiana znaku
cc
zamiana linii
C
zamiana do końca linii
r
zamień literę pod kursorem
R
uruchamia tryb zmiany

Cofanie

u
- Cofa skutki ostatniego polecenia
U
- Cofa skutki dla całej linii
CTRL+R
- Cofa cofnięcia, innymi słowy: Cofnij/Do przodu.

Ustawianie opcji

:set ic
- ic (Ignore Case) po ustawieniu tej opcji, wyrazy będą przesz­ukiwane bez względu na wielkość ich liter.
:set noic
- Wyłącza opcje ic.
:set hlsearch
- Włącza podświ­etlenie wyszuk­iwanego tekstu.
:set nohl
- Wyłącza podswi­etlenie wyszuk­iwanego tekstu
:set incsea­rch
- Włącza częściowe dopaso­wanie tekstu podczas szukania
:set noxxx
- Wyłącza opcję xxx
:set autowr­ite
- Włącza opcje autoza­pis­ywania.
:set noauto­write
- Wyłącza opcję autoza­pis­ywania.

Download the Vim Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/norbertocarlos_vim.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

Like this cheat sheet? Check out our sponsors!

Readable.io is a collection of tools to make your writing better. More readable content means higher conversion rates and better reader engagement. Measure website and document readability, measure keyword density and more!

Click Here To Get Started!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Unix-vim Cheat Sheet