Show Menu
Cheatography

Vim Cheat Sheet by

VIM.v2
-vim

VIM

wielop­lat­formowy klon edytora tekstu vi, napisany przez holend­ers­kiego progra­mistę Brama Moolen­aara. Vim należy do grupy wolnego oprogr­amo­wania o otwartym kodzie źródłowym. Pierwsza wersja została wydana w 1991 roku.

Tryby działania

Edytor vim jest częścią edytora ex, który z kolei ma pieć trybów działania:
tryb komend ex
tryb wprowa­dzenia ex
tryb komend vim
tryb wprowa­dzenia vim
tryb ostatniego wiersza vim

Kopiowanie i wklejanie tekstu

y
- operator kopiow­ania, używać go można w trybie wizualnym (opisany na dole), lub z operat­orami ruchu.
yw
- kopiuje jeden wyraz
y3w
- kopiuje 3 wyrazy
:ny
- gdzie n to numer wiersza, np. :30y - Skopiuje wiersz 30.
p
- operator wklejania
np
- gdzie n to wielok­rotność kopiow­anego tekstu, np. 10p - Wkleji 10 razy, to co zostało skopiowane

Zarząd­zanie oknami

C-w n, :new [plik]
- Otwiera no we okno
C-w s, :sp[lit] [plik]
- dzieli okno w poziomie
C-w v, :vs[plit] [plik
- dzieli okno w pionie
C-w w
- przejście do następnego okna
C-w q, :q[uit]
- zamknięcie okna
C-w o, :on[ly
- zamknięcie pozost­ałych okien
 

Podstawowe polecenia

i
tryb wstawiania znaków za aktualną pozycją kursora
a
tryb wstawiania znaków przed aktualną pozycją kursora
o
wstawienie nowej, pustej linijki
x
zmazanie znaku na którym jest kursor
dd
zmazanie linijki
dw
zmazanie słowa
/tekst
szuka tekst w pliku
n
wyszukuje następne wystąp­ienie podanego wyżej łańcucha
N
wyszukuje poprzednie wystąp­ienie podanego wyżej łańcucha
h
przesu­nięcie kursora w lewo
j
przesu­nięcie kursora w dół
k
przesu­nięcie kursora do góry
l
przesu­nięcie kursora w prawo
0
początek linii
$
koniec linii
b
słowo w lewo
w
słowo w prawo
Enter
początek następnej linii
&
początek poprze­dniej linii
nG
przejście do linii numer n

Szukanie

/wyr­aże­nie
- szukaj (do przodu)
?wyr­aże­nie
- szukaj (do tyłu)
n, N
- znajdź następny
%
- szuka zamyka­jącego nawiasu
 

Usuwanie tekstu

x / del
- Usuwa znak pod kursorem.
dw
- Usunięcie jednego wyrazu do pierwszego znaku nowego wyrazu (innymi słowami: usuwa wyraz i spacje przed następnym wyrazem).
de
- Usunięcie jednego wyrazu do ostatniego znaku usuwanego wyrazu (innymi słowami: usuwa tylko wyraz a spacja przed następnym wyrazem zostaje).
d$
- Usunięcie tekstu od kursora do końca linii.
dd
- Usunięcie całego wiersza niezal­eżnie od położenia kursora.

Wchodzenie do VIM'a

vim
- Otwiera VIM'a (bez skojar­zonego pliku). Podczas zapisu trzeba będzie podać nazwę pliku, patrz :w nazwa poniżej.
vim plik.txt
- Otwiera VIM'a wraz ze skojar­zonym plikiem (użyteczne podczas pisania kodu np w C, php, html, itp., gdy wpiszmy odrazu nazwe pliku i rozsze­rzenie (np 1.c) oraz gdy opcja koloro­wania składni będzie włączona, VIM automa­tycznie będzie kolorował składnie dla danego typu plików), podczas zapisu wystarczy :w.
vim plik1 plik2
- Otwieranie z powłoki systemowej dwóch plików: plik1, plik2.
vim *.c
- Otwieranie z powłoki systemowej wszystkich plików z rozsze­rzeniem .c
 

Zamiana tekstu

c <ob­iek­t>
zamienia obiekt, np. c4w zmienia 4 kolejne sło wa
s
zamiana znaku
cc
zamiana linii
C
zamiana do końca linii
r
zamień literę pod kursorem
R
uruchamia tryb zmiany

Cofanie

u
- Cofa skutki ostatniego polecenia
U
- Cofa skutki dla całej linii
CTRL+R
- Cofa cofnięcia, innymi słowy: Cofnij/Do przodu.

Ustawianie opcji

:set ic
- ic (Ignore Case) po ustawieniu tej opcji, wyrazy będą przesz­ukiwane bez względu na wielkość ich liter.
:set noic
- Wyłącza opcje ic.
:set hlsearch
- Włącza podświ­etlenie wyszuk­iwanego tekstu.
:set nohl
- Wyłącza podswi­etlenie wyszuk­iwanego tekstu
:set incsea­rch
- Włącza częściowe dopaso­wanie tekstu podczas szukania
:set noxxx
- Wyłącza opcję xxx
:set autowr­ite
- Włącza opcje autoza­pis­ywania.
:set noauto­write
- Wyłącza opcję autoza­pis­ywania.

Download the Vim Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/norbertocarlos_vim.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Unix-vim Cheat Sheet