Show Menu

Podstawowe polecenia Linuks Cheat Sheet by

linux     polecenia

Zasady tworzenia nazw i przela­czniki

.
jeden dowolny znak
[...]
dowolny znak z wymien­ionych w nawiasie.
[abc]
pasuje do 'a' lub do 'b' lub do 'c'.
[^...]
dowolny znak z nie wymien­ionych w nawiasie.
[^ds]
pasuje do wszystkich znaków za wyjątkiem 'd' i 's'.
[01234­56789]
pasuje do dowolnej z cyfr
[a-z]
pasuje do wszystkich liter od a do z
[a-g]
pasuje do wszystkich liter od a do g (domyś­lnie)
[A-Za-z]
dowolna duża lub mała litera
^
pusty łańcuch na początku wiersza
$
pusty łańcuch na końcu wiersza
\<
pusty łańcuch na początku słowa
\>
pusty łańcuch na końcu słowa
?
element wcześniej może wystąpić co najwyżej raz
*
element poprze­dzający może wystąpić zero lub wiele razy
+
element poprze­dzający może wystąpić jeden raz lub więcej
{n}
element poprze­dzający musi wystapić dokładnie n razy
{n,}
element poprze­dzający musi wystapić dokładnie n razy lub więcej
{n,m}
element poprze­dzający musi wystapić n razy lub więcej, ale nie więcej niż m
-c
wyświetla liczbę znalez­ionych linii
-L
pokazuje nazwy plików, w których nie było tego ciągu znaków
-l
wyświetla pliki w których znalazło dany ciąg znaków
-n
wyświe­tlany jest numer linii w pliku w których znaleziono dany ciąg znaków
-w
wyszukuje tylko całe słowa
-x
wyszukuje tylko całe linie
-v
negacja zapytania
 

Polecenia z uzytko­wnikami

shutdown
zamykamy Linuxa
adduser
dodajemy nowego użytko­wnika
newgrp
dodajemy nową grupę
passwd
zmieniamy hasła
logout
wylogo­wanie się
who
sprawdzamy kto jest aktualnie zalogowany
users
j/w
w
j/w
whoami
sprawdzamy kim jesteśmy
ruser
wyświetla użytko­wników pracuj­ących w systemie
finger
szczeg­ółowe informacje o użytko­wnikach
su
zmieniamy się w innego użytko­wnika
chmod
zmieniamy parametry pliku
chown
zmieniamy właści­ciela pliku
chgrp
zmieniamy jaka grupa jest właści­cielem pliku)

Polecenia zwiazane z katalogami

ls
pokazuje nam zawartość katalogu
pwd
pokazuje nam katalog w którym się znajdujemy
cd
zmieniamy katalog
rmdir
usuwamy katalog
mkdir
nowy katalog
loacte
wyszukuje pliki podając listę plików ze ścieżkami
 

Polecenia zwiazane z kopiow­aniem i przeno­szeniem

mv
przenosimy plik lub zmieniamy jego nazwę
cp
kopiujemy plik
mvdir
przenosimy katalog lub zmieniamy jego nazwę

Polecenia zwiazane z procesami

ps
pokazuje nam jakie procesy są aktualnie wykonywane
kill
zabijamy procesy

Polecenia zwiazane z plikami

cat
edytowanie tekstu
rm
usuwanie pliku
head
wyświetla początkową część pliku o podanej nazwie
tail
wyświetla końcową część pliku o podanej nazwie
sort
łuży do sortowania danych wejści­owych
uniq
umozli­wia­usu­nię­cie­pow­tar­zaj­ących się, sąsiad­ujących liniid­anych wejści­owych
wc
zlicza znaki, słowa i linie w podanych danych wejści­owych
tr
pozwala zamienić łańcuchy tekstowe

Polecenia zwiazane z pomoca

man
pomoc systemowa
help
pokazuje wszystkie polecenia w linuksie

Download the Podstawowe polecenia Linuks Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/okrutnik_podstawowe-polecenia-linuks.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     More Cheat Sheets by Okrutnik

     Vim Cheat Sheet