Show Menu

BIO kap. 1: intro og feltarbeid Cheat Sheet by

Første kap. av Bios.
naturfag     biologi     videreg-ende     vgs     -kosystem     norsk     p-bygg     realfag     feltarbeid     arter     unders-kelser     skog

BIOLOGI

Studiet av levende organismer og hvordan de forholder seg til hverandre og sitt miljø.

Kjennetegn paa levende organismer

Bygd opp av celler.
Reprod­uksjon via DNA.
Vokser og utvikler seg.
Tar til seg energi fra omgive­lsene.
Sanser omgive­lsene rundt seg og reagerer på forand­ringer i omgive­lsene.
Høy grad av organi­sering inne i celler og vev.
Virus består av korte DNA-fr­agm­enter med noen få gener i et protei­nskall, og er helt avhengige av andre organi­smers cellem­ask­ineri for å formere seg. Dermed er virus ikke-l­evende organi­smer

Bestem­melse av arter

Bruke felthå­ndbøker og bestem­mel­ses­nøkler.
Planter - flora
Sopp - soppbok
Dyr - faunabøker (fuglebok, insektbok, patted­yrbok)
Spesia­lbøker f. eks. om livet i fjæra eller skogen.
Bestem­mel­ses­nøkkel bruker enten - eller prinsipp.
Labo­rat­ori­ear­beid:
- Disseksjon
- Viktig å regne med feilki­lder!
 

Feltarbeid

Sammen­ligne naturt­yper, sammen­ligne biotoper (levested til dyr og/eller planter som naturlig lever sammen)
Nyttige arbeid­sme­toder
Rute­ana­lyse
Registrer alt av arter, hvor mange/mye innenfor ett område (f.eks. 1x1m)
Linj­ean­alyse
Trekke linje gjennom forskj­ellige biotoper, gradient, forand­ringer, se hvordan arter tilpasser seg til biotopene.
Tota­lan­alyse
Gjenkjenne så mange arter som mulig i hele biotopen.
Annet
Lete etter spor og rester av dyr, putte opp insekt­sfeller og registrere arter og antall
 
Andre unders­øke­lser:
Menn­eskelig påvirk­ning
Registrere veier, bebygg­else, gårdsd­rift, planting, hogst, forskj­ellige typer friluf­tsu­tny­tting og hvordan dette påvirker arter i området.
Biot­opu­nde­rsø­kelse
Undersøke etter planter, dyr, mennes­kelig påvirk­ning. Kartlegge området, intervjue myndig­het­er/­gru­nneier om hva området brukes til/skal brukes til.
Unde­rsøke vann
Bruke apparater for å måle temper­atur, Ph-verdi, O2 innhold, registrere vannfarge og siktdybde.
Unde­rsøke jordsm­onn
Undersøke jordpr­ofiler, måle fuktighet, kalkin­nhold, organisk innhold og innholdet av næring­ssalter som N og P.
Klim­aun­der­søk­else
Undersøke temper­atur, vind, nedbør, luftfu­ktighet og lys og hvordan de påvirker organi­smene.
 

Feltarbeid i skog

Klima, høyde over havet, geografisk beligg­enhet og jordsmonn påvirker skogtyper og hvilke arter som lever der.
Barskog har lite lys på skogbu­nnen, derfor bor det gaukesyre, mange typer lyng; blåbær, blokkebær og tyttebær der.
Lauvskog har mye lys, særlig om våren, derfor dominerer blomst­erp­lanter, spesielt hvitveis.
Forklare sammen­set­ningen av planter i en skog:
Dele skogen inn i 4 sjikt etter høyde på plantene:
- Bunn­sjikt med moser og lav.
- Felt­sjikt med urter og lyng.
- Busk­sjikt med busker og trær opp til 3m.
- Tres­jikt med de store trærne.
Her kan man definere deknin­gsgrad og hvilke arter som dominerer i de forskj­ellige sjiktene. Dette kan variere betydelig langs en linjea­nalyse i skogen.
- Forsøke å forklare hvilke miljøf­aktorer som bidrar til at økosys­temet er slik det er.
- Gjøre feltarbeid på samme sted men på forskj­ellige årstider.
- Det er lurt å hente info om arter, økologi og naturtyper i skog før feltar­beidet.
- Også lurt å tenke ut mulige hypoteser for hva du vil finne.

Download the BIO kap. 1: intro og feltarbeid Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/promethium_bio-kap-1-intro-og-feltarbeid.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Endringer i naturen Cheat Sheet
     BIO tidslinje jorden Cheat Sheet
     Fordoeyelsen Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by promethium

     Endringer i naturen Cheat Sheet
     Fordoeyelsen Cheat Sheet