Show Menu

Linux - informacje i polecenia Cheat Sheet by

Linux - informacje i polecenia
linux     polecenia     informacje

lin1

Polecenia ważniejsze
dir
Wyświetla zawartość danego katalogu
cd
Otwiera podany katalog
mkdir
Tworzenie podanego katalogu
ln
Tworzenie dowiązań
rmdir
Usuwanie podanego katalogu
rm
Usuwanie podanego pliku
touch
Tworzenie nowego pliku
find
Wyszukuje podany plik
chmod
Zmienia uprawn­ienia do pliku lub katalogu
chown
Zmiana właści­ciela pliku lub katalogu
kill -KILL
Zabija dany (nr) proces
ps ax
Wyświetla wszystkie procesy
top
Wyświetla wszystkie procesy
cat
Wyświetla zawartość danego pliku
head
Wyświetla pierwsze 10 linii pliku
tail
Wyświetla ostatnie 10 linii pliku
Polecenia
 

lin2

sort
Sortuje
wc
Zlicza znaki, słowa, linie
grep
Poszukuje określone dane z danego wejścia
tree
Wyświetla daną sktrukturę jako drzewo
history
Wyświetla historię np. komend
logout
Wylogowuje się
useradd
Tworzy nowego usera
passwd
Zmienia hasło
man
Wyświetla pomoc
cp
Kopiuje plik
mv
Przenosi plik lub katalog
ls
Listuje katalog
ls -l
Wyświetla uprawniena pliku/­kat­alogu
nano
Edytor
[pole­cenie] &
Uruchamia program w tle
fg % [nr pid]
Daje polecenie (nr) na pierwszy plan
< lub >
Przeki­ero­wania strumieni
>> lub <<
Dopisanie strumieni do czegoś
Polecenia mniej ważne
 

lin3

Informacje
GRUB to program ładujący system
fdis­k,c­fdi­sk- programy do ,,edyc­ji" partycji
Każdy proces ma swój nr PID
fdis­k,c­fdi­sk- programy do ,,edyc­ji" partycji
Debi­an,­Ubu­ntu­,Arch to przykł­adowe dystry­bucje linuxa
Dyst­rybucja linuksa system operacyjny oparty na jądrze Linux
Powł­oka -program, który komunikuje użytko­wnika z jądrem systemu
Przykłady powłok : bash­,sh­,fi­sh,­zsh
fdis­k,c­fdi­sk- programy do ,,edyc­ji" partycji
Xfce, KDE, GNOME-to przykł­adowe środowiska graficzne
Środ­owisko grafic­zne to ogólne określenie sposobu prezen­tacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytko­wnikiem
FluxBox, Enligh­ten­ment to przykł­adowe menadżery okien
Menadżer okien to program zarząd­zający rozmie­szc­zeniem, zachow­aniem i rysowaniem okien w obrębie systemu
Informacje

Download the Linux - informacje i polecenia Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/ra24fal_linux-informacje-i-polecenia.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     More Cheat Sheets by ra24fal