Show Menu

linuux Cheat Sheet by

Operacje na plikach i katalogach

ls- pokazuje zawartosc katalogu
pwd- pokazuje nam katalog w którym sie znajdu­­jemy
cd- zmieniamy katalog
rmdir- usuwamy katalog
mkdir- nowy katalog
cat- edyto­­wanie tekstu
rm- usuwamy plik(i)
cp- kopiujemy plik
chmod- zmieniamy parametr pliku
chown- zmieniamy właści­­ciela pliku
chgrp- zmieniamy jaka grupa jest wlasci­­cielem pliku

Kompresja

gzip
kompr­­esuje archiwum .gz*
tar
kompr­­esuje archiwum .gz*
 

Uprawn­ienia

g- Grupa
u- Użytkownik
o- Inni
a- Wszyscy
w- Zapis
r- Odczyt
x- Powielanie

Operacje związane z użytko­wnikami

shut­­do­wn- Wyłąc­­zenie systemu
logo­ut- Wylog­­owanie się
pass­wd- Zmieniamy hasło
addu­­ser- Dodajemy użytko­­wnika
newg­rp- Dodajemy nową grupę
whoa­mi- spraw­­dzamy kim jesteśmy
fing­er- szcze­­gółowe info o użytko­­wn­i­kach
ruser- wyswietla uzytko­­wnikow pracuj­­acych w systemie

Pomoc

help
wyswietla wszystkie polecenia w Linuxie
man
pokazuje nam pomoc do programu
 

Procesy

ps- pokazuje aktualne procesy
kill- usuwamy procesy

Filtry

cat
Najpro­­­stszy filtr , nie wprowa­­­d­z­ający zmian do przetw­­­a­r­z­­anych danych
head
Wyświetla początkową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­­­owych otrzym­­­anych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana.
tail
Wyświetla końcową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­­­owych otrzym­­­anych z potoku, gdy nazwa pliku nie jest podana.
sort
Służy do sortowania danych wejści­­­o­wych, które domyślnie sortowane są leksyk­­­o­g­r­­a­­fi­­­cznie. Sortow­­­a­n­i­­e­­danych odbywa się liniami.
grep
Przesz­­­ukuje dane pochodzące ze standa­­­r­d­owego wejścia lub pliki wyszcz­­­e­g­ó­­l­­nione na liście plików , wypisując tylko linie zawier­­­ające szukane wyrażenie.
 

Polecenia sieciowe

ethtool eth0
Pokazuje status urządzenia sieciowego eth0
iwconfig eth1
Pokazuje status urządzenia bezprz­­ew­o­d­owego eth1
iwlist scan
Pokazuje dostępne sieci bezprz­­ew­o­dowe
ip link show
Pokazuje urządzenia sieciowe
ip addr show
Pokazuje adresy urządzeń
ip route show
Pokazuje ruting
netstat -tupl
Pokazuje usługi intern­­etowe
netstat -tup
Pokazuje aktywne usługi intern­­etowe z i do komputera

Download the linuux Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/ru-dzia69_linuux.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          More Cheat Sheets by Ru_dzia69