Show Menu

Sebastian poradnik VI Cheat Sheet by

vim

Poruszanie się w trybie roboczym

Przesu­wanie w obszarze roboczym.

Wiadomo, że czasem plik ma więcej treści niż jest w stanie pokazać w okienku. Pokaże teraz kilka komend, które pozwalają tekstem w obszarze roboczym.

Przesu­wanie kursora w obszarze roboczym:
H – przesu­nięcie kursora do pierwszej linijki okienka,
M – przesu­nięcie kursora do środkowej linijki okienka,
L – przesu­nięcie kursora do ostatniej linijki okienka.

gg – przesu­nięcie kursora do pierwszej linijki tekstu
G – przesu­nięcie kursora do ostatniej linijki tekstu

Ctrl-e – przesu­nięcie tekstu jedną linijkę w górę
Ctrl-d – przesu­nięcie tekstu w górę o pół obszaru roboczego
Ctrl-f – przesu­nięcie tekstu w górę o cały obszar roboczy

Ctrl-y – przesu­nięcie tekstu o jedną linijkę w dół
Ctrl-u – przesu­nięcie tekstu o pół obszaru roboczego w dół
Ctrl-b – przesu­nięcie tekstu o cały obszar roboczy w dół

To podstawowe komendy do poruszania się. Warto nauczyć się chociaż kilku, z czasem zdobęd­ziemy pełną wiedzę.
 

Poruszanie się

W niektórych edytorach najpro­strze poruszanie się odbywa się za pośred­nictwem kursorów. Natywnie jednak Vim potrzebuje do tego innych klawiszy; h, j, k i l.

h – przesu­nięcie kursora w lewo
l – przesu­nięcie kursora w prawo
j – przesu­nięcie kursora w górę
k – przesu­nięcie kursora w dół


Przemi­esz­czanie się wewnątrz linijki:

0 – przesuwa kursor na początek linii,
^ – przesuwa kursor przed pierwszy niebiały znak w linijce,
$ – przesuwa kursor na koniec linijki.
Przemi­esz­czanie się po całych wyrazach:

w – przesu­nięcie kursora na początek następnego wyrazu
e – przesu­nięcie kursora na koniec obecnego wyrazu
b – cofnięcie kursora do początku wyrazu

Te same komendy wpisane dużymi literami przesuwają kursor tak samo, lecz uznają wyraz wraz ze znakami przest­ank­owymi.

W – przesu­nięcie kursora na początek następnego wyrazu ignorując znaki przest­ankowe
E – przesu­nięcie kursora na koniec obecnego wyrazu ignorując znaki przest­ankowe
B – przesu­nięcie kursora na początek wyrazu ignorując znaki przest­ankowe
 

poradn­iczek

Poruszanie się cz. 2

Jeszcze kilka:
ge – przesu­nięcie na koniec poprze­dniego wyrazu,
gE – przesu­nięcie na koniec poprze­dniego wyrazu ignorując znaki przest­ankowe,
g_ – przesu­nięcie kursora na ostatni nie biały znak w tej linijce.

Nawiasy okrągłe i zakręcone.
Vim sprawnie rozpoznaje nawiasy i potrafi dopasować je w pary. Jeżeli mamy kursor umiesz­czony na jednym z nich to możemy się przenieść na drugi pasujący za pośred­nictwem komendy %.

% – przeni­esienie kursora na pasujący nawias.
[{ lub [( – przeni­esienie kursora na nawias otwier­ający (zakręcony lub okrągły)
]} lub ]) – przeni­esienie kursora na nawias zamykający Przesu­wanie w obszarze roboczym.

Download the Sebastian poradnik VI Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/soneticc_sebastian-poradnik-vi.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet
     cVim Keyboard Shortcuts