Show Menu

VI Cheat Sheet by

-vi

Tryb normalny

Skrót/­Komenda
Opis
h
przesu­nięcie w lewo
l
przesu­nięcie w prawo
j
przesu­nięcie w dół
k
przesu­nięcie w górę
i
przejście w tryb insert
a
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem w prawo
A
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem na koniec linii
v
rozpoc­zęcie trybu visual z dokład­nością do znaku
V
rozpoc­zęcie trybu visual z dokład­nością do linii (zazna­czanie pełnymi liniami)
Ctrl+v
rozpoc­zęcie trybu visual blokowo (pionowo)
:
przejście w tryb comman­d-line
gg
przejście do pierwszej linii w pliku
G
przejście do ostatniej linii w pliku
H
przejście do pierwszej widocznej na ekranie linii (skrót od High)
M
przejście do środkowej widocznej na ekranie linii (skrót od Medium)
L
przejście do ostatniej widocznej na ekranie linii (skrót od Low)
Esc
wyjście z trybu insert lub do normal
o
dodanie nowej linii poniżej i przejście do trybu insert
I
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
.
powtór­zenie ostatnio wykonanej akcji
u
wycofanie ostatniej akcji (undo)
Ctrl+r
ponowne wykonanie wycofanej akcji
r
zamiana znaku pod kursorem (po wciśnięciu znaków znowu jesteśmy w trybie normal)
R
przejście w tryb zmiany tekstu
x
usunięcie znaku
dd
usunięcie bieżącej linii
dw
usunięcie od kursora do początku następnego słowa
d$
usunięcie od kursora do końca linii
gJ
złączenie linijki bieżącej i następnej
^
przesu­nięcie do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
0
przesu­nięcie na początek linii
$
przesu­nięcie na koniec linii
w
przejście do początku następnego wyrazu
e
przejście do końcu bieżącego wyrazu
b
przejście do początku bieżącego wyrazu
%
przejście do odpowi­ada­jącego nawiasu (otwie­raj­ące­go/­zam­yka­jącego)
gh
przejście do poprze­dniej linii
gj
przejście do następnej linii
/
rozpoc­zęcie szukania w dół
?
rozpoc­zęcie szukania w górę
n
szukaj następnego wystąp­ienia
N
szukaj poprze­dniego wystąp­ienia
"­<ZN­AK>p
wklejenie z nazwanego schowka za kursorem
m<Z­NAK>
zaznacza bieżące miejsce w pliku pod wskazanym znakiem a-z
'<Z­NAK>
przechodzi do zaznac­zonego wcześniej miejsca w pliku; <ZN­AK>
gf
otwarcie pliku o nazwie wskazanej przez kursor w pliku bieżącym
Ctrl+w w
przejście do kolejnego okna
Ctrl+w h
Przejście do okna z lewej
Ctrl+w j
Przejście do okna z u dołu
Ctrl+w k
Przejście do okna z u góry
Ctrl+w l
Przejście do okna z z prawej
W tym trybie vi pracuje zaraz po urucho­mieniu. Wydawane tutaj różne skróty klawia­turowe pozwalają przejść do innego trybu, kasować tekst, kopiować tekst lub go przenosić.
 

Tryb visual

Komend­­a/­Skrót
Opis
d
usunięcie zaznac­zonego tekstu, wraz z kopiow­aniem do schowka
p
wklejenie skopio­wanego tekstu za kursorem
y
skopio­wanie do schowka (schowka edytora, nie system­owego)
<
po zaznac­zeniu pełnych linii zmniejsza wcięcie bloku zgodnie z ustawi­eniami Vima
>
po zaznac­zeniu pełnych linii zwiększa wcięcie bloku zgodnie z ustawi­eniami Vima
x
po zaznac­zeniu pionowym usuwa zaznaczony kawałek tekstu
I
po zaznac­zeniu pionowym przechodzi w tryb insert celem dopisania dowolnego tekstu
zf
stworzenie nowego zwinięcia dla zaznac­zonego bloku tekstu
u
zmiana wszystkich dużych liter na małe w zaznac­zonym bloku tekstu
U
zmiana wszystkich małych liter na duże w zaznac­zonym bloku tekstu
~
zmiana wszystkich dużych liter na małe i małych na duże w zaznac­zonym bloku tekstu
Służy do nawigacji i manipu­lacji wyborów teksto­wych, tryb ten pozwala na wykony­wanie większości normalnych poleceń i kilka dodatk­owych poleceń, na zaznac­zonym tekście.

Tryb comman­d-line

Skrót/­Komenda
Opis
w
zapisanie pliku
wq
zapisanie pliku i wyjście z edycji
q
wyjście z edycji pliku
e
ponowne otwarcie bieżącego pliku
q!
wyjście z edycji pliku, nawet jeśli zmiany nie zostały zapisane
qa
wyjście z edycji wszystkich otwartych plików (quitall)
!<S­YSC­MD>
urucho­mienie dowolnej komendy powłoki systemu.
sp <NA­ZWA­_PL­IKU>
podział poziomy bieżącego okna i otwarcie w nowym oknie pliku o podanej nazwie
vsp <NA­ZWA­_PL­IKU>
podział pionowy bieżącego okna i otwarcie w nowym oknie pliku o podanej nazwie
tabnew
otwarcie nowej zakładki
tabfirst
przejście do pierwszej zakładki
tablast
przejście do ostatniej zakładki
tabs
wyświe­tlenie listy zakładek i listy otwartych w każdej z nich plików
tabclose
zamknięcie bieżącej zakładki
Ctrl+w gf
otwarcie w nowej zakładce pliku o nazwie takiej, jak pod kursorem w bieżącym pliku
map <KL­AWI­SZ> <PO­LEC­ENI­E>
mapowanie pod danym klawiszem dowolnego polecenia edytora Vim
Tryb wprowa­dzania komend, do którego przech­odzimy po wciśnięciu klawisza :

Tryb insert

Komend­­a/­Skrót
Opis
Esc
wyjście z trybu insert
Ctrl+p
dopełn­ienie słowa do innego, występ­ującego już w pliku; szukanie w tył
Ctrl+v u XXXX
wprowa­dzenie znaku o podanym szesna­stkowo kodzie (XXXX to cztery „cyfry” z zakresu od 0 do f oznacz­ające szesna­stkowo kod Unicode danego znaku)
Ctrl+n
dopełn­ienie słowa do innego, występ­ującego już w pliku; szukanie w przód
Ctrl+v u 2 0 1 e
wprowa­dzenie znaku o kodzie szesna­stkowym 201e czyli „
W tym trybie wprowadza się tekst poprzez dopisy­wanie znaków w miejscu kursora.
 

Tryb Ex-mode

Skrót/­Komenda
Opis
:Sex
Otwiera okno wyświe­tlające zawartość bieżącego katalogu
:as
:se wrap | se nolist | se lbr
Zawijanie wierszy na granicy słowa
:se noma
Wymuszenie unikso­wego, pojedy­nczego znaku końca wierszy
:se ff=unix
Wymuszenie unikso­wego, pojedy­nczego znaku końca wierszy
:se is | se hls
Podświ­etlenia znaków spełni­ających warunki wyszuk­iwania wyszuk­iwania
:se vb
Włącza sygnał optyczny w miejscu sygnału akusty­cznego
:sp file_name
Otwiera nowe okno edycji w poziomie
:vsp file_name
Otwiera nowe okno edycji w pionie
:syntax on
Podświ­etlanie składni danego języka
:se syn=css
Wymuszenie podświ­etlania składni wg. reguł języka CSS2
Podobny do trybu wiersza poleceń, ale zoptym­­al­i­z­owany do przetw­­ar­zania wsadowego.

Download the VI Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/stasiu_vi.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          Related Cheat Sheets