Show Menu

VIM Cheat Sheet by

Różne

Esc --prze­­jście do trybu wydawania poleceń
: (dwukr­­opek) --będąc w trybie wydawania
poleceń przejście do wiersza poleceń
:help polecenie --wyśw­­ie­t­lenie pomocy na
temat polecenia
:r plik --wsta­­wienie w miejscu kursora
zawartości pliku plik
:w plik --zapi­­sanie pliku pod nową nazwą
:n plik --zała­­do­wanie nowego pliku
:q! --wyjście bez zapisu
:q --wyjście (pod warunkiem, że zmiany w pliku
są zapisane)
:wq --zapi­­sanie zmian i wyjście
:x lub ZZ --to samo co :wq
:set number --wyśw­­ie­t­lenie numerów wierszy
:set nonumber --wyga­­szenie numerów
wierszy
:set all --wypisuje wszystkie możliwe do
ustawienia zmienne
:set tabsto­­p=­l­iczba --usta­­wienie długości
znaku tabulacji na liczba
:set syntax=off --wyłą­­czenie podświ­­et­lania
składni
 

Poruszanie się

l lub [spacja] -jeden znak w prawo
h lub [Backs­­pace] -jeden znak w lewo
k -jedną linię w górę ↑
j -jedną linię w dół ↓
0 (zero) -kursor na początek linii
$ -kursor na koniec linii
liczbaG -kursor na początek wiersza o
numerze liczba
1G -kursor na początek pliku
G -kursor na koniec pliku
Ctrl-f -ekran w górę
Ctrl-b -ekran w dół
Ctrl-u -pół ekranu w górę
Ctrl-d -pół ekranu w dół

Wyszuk­iwanie

/wzorzec --wysz­­uk­i­wanie łańcucha wzorzec w
dół
?wzorzec --wysz­­uk­i­wanie łańcucha wzorzec w
górę
n --następne wystąp­­ienie ostatnio
wyszuk­­iw­anego tekstu
N --popr­­zednie wystąp­­ienie ostatnio
wyszuk­­iw­anego tekstu
 

Tekst

i --wsta­­wianie tekstu przed kursorem (insert)
I --wsta­­wianie tekstu na początku wiersza
(Insert)
a --wsta­­wianie tekstu za kursorem (append)
A --wsta­­wianie tekstu na końcu wiersza
(Append)
x --usun­­ięcie znaku spod kursora
X --usun­­ięcie znaku przed kursorem
r --nadp­­isanie jednego znaku spod kursora
(replace)
R --wpro­­wa­d­zanie z nadpis­­yw­aniem (Replace)
p --wsta­­wienie zawartości bufora przed
kursorem (paste)
P --wsta­­wienie zawartości bufora za kursorem
(Paste)
o --wsta­­wienie nowego wiersza poniżej
bieżącego
O --wsta­­wienie nowego wiersza powyżej
bieżącego
u --cofn­­ięcie ostatniej zmiany (undo)
J --połą­­czenie dwóch wierszy (bieżącego i
następ­­nego)
dd --skas­­owanie bieżącego wiersza
 

Tekst 2

v, V, Ctrl-v --graf­­iczne zaznac­­zanie tekstu
(tylko edytor vim). 3 różne tryby zaznac­­zania.
Zaznaczony tekst kopiujemy do bufora
poleceniem y.
U,u --na zaznac­­zonym fragmencie zamiana
wszystkich liter na duże (U) lub na małe (u).
~ --na zaznac­­zonym fragmencie zmiana
wielkości liter (małe na duże i duże na małe).
< > --zazn­­aczony fragment przesuwa w lewo
lub w prawo.
yy --skop­­io­wanie bieżącego wiersza do bufora
y --skop­­io­wanie zaznac­­zonego lub usuniętego
fragmentu tekstu do bufora (yank)
liczdd --skas­­owanie licz wierszy licząc od
bieżącego
liczyy --skop­­io­wanie do bufora licz wierszy
licząc od bieżącego

Download the VIM Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/ru-dzia69_vim.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          More Cheat Sheets by Ru_dzia69